25 yaş ve üstü araca borç affı!

25 yaş ve üstü araca borç affı!

25 yaş ve üstü araca borç affı!
25 yaş ve üstü araca borç affı!

Model yılı 1985 ve daha eski otomobil, motosiklet, otobüs, kamyon gibi taşıtlarını 31 Aralık 2011 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz teslim eden araç sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi borcu ile bu vergiye ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları silinecek

Maliye Bakanlığı, kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6009 sayılı Kanunun ''hurda taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ait zam ve cezaların silinmesi'' hükmünün uygulama esaslarını bir Tebliğ Taslağı ile belirledi.

Taslakta model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtlar, model yılı 1998 ve daha eski olup mevcut olmayan ya da motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtlar, 24 Mayıs 1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan taşıtlar ve 5 Temmuz 2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtların vergisel durumu tek tek düzenlendi.

Buna göre, hurda taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi ile buna ait zam ve cezaların silinmesinde şu esaslar geçerli olacak:

- Model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtlar: 6009 sayılı Kanunla daha önceki düzenlemede 1979 olan model yılı, 1985 olarak değiştirildi. Buna göre, model yılı 1985 ve daha eski olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, motosiklet, minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt sahipleri, taşıtlarını 31 Aralık 2011 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edecek. Bu taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları silinecek

Ayrıca, azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramdan fazla olan ve yük-eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıt sahipleri ile sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan otobüs cinsi taşıt sahipleri, taşıtlarını Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen mevzuat uyarınca yine 31 Aralık 2011 tarihine kadar MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim ederse, bu taşıtların da motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, faiz ve cezalar ortadan kalkacak.

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen mükellefler için daha önceki uygulamalardan farklı olarak, bilanço esasına göre defter tutma şartı bulunmayacak. Bu şekilde yük ve yolcu taşımacılığı dışında faaliyette bulunan mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlar da Kanundan faydalanabilecek.

Taslak uyarınca öngörülen şekilde hurdaya çıkarılan taşıtlara ilişkin olarak 28 Şubat 2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları da silinecek.

MEVCUT OLMAYAN VEYA TAŞIT VASFINI KAYBETMİŞ ARAÇLARDA DURUM
- Model yılı 1998 veya daha eski olup mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtlar: Bu araçlarla ilgili daha önceki uygulama 31 Aralık 2011 tarihine kadar devam edecek. Model yılı 1998 ya da daha eski halen mevcut olmayan veya taşıt vasfını kaybeden otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, motosiklet, minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt sahipleri de, 31 Aralık 2011 tarihine kadar düzenlemeden yararlanabilecek.

Bu durumdaki taşıt sahipleri, vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi asıllarının dörtte birini yatırdıklarında, tescil kaydı silinen taşıttan dolayı kendilerine çıkarılan motorlu taşıtlar vergi aslı ile bu verginin tamamına ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarını ödemeyecek. Bu kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti de sona erdirilecek.

NOTERDE SATIŞ VE TRAFİKTEN ÇEKME BELGESİ
- 25 Mayıs 1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan taşıtlar: Taşıtlarını Karayolları Trafik Kanununda 4262 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan yani 25 Mayıs 1997 tarihinden önce noter satış senediyle satanların trafik tescil kaydının halen adlarına devam ediyor olması nedeniyle, bu kişilerin sattıkları taşıtla ilgili motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti devam ediyor. Bu durum da mükelleflerle idare arasında ihtilaflara sebep oluyor.

Yapılan kanuni değişiklikle 25 Mayıs 1997 tarihinden önce sattıkları taşıttan dolayı ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına olan tescil kaydını sildirenlerin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezaları, Vergi Usul Kanununun düzeltme zaman aşımı hükümlerine tabi olmaksızın silinecek.

- 5 Temmuz 2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 5 Temmuz 2003 tarihinde yapılan değişikliğe bağlı olarak bu tarihten sonra çalınan veya trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar, bulunana veya tekrar trafiğe çıkana kadar motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk etmiyor.

5 Temmuz 2003 tarihinden önce çalınıp da bulunmayan taşıtlar için geçmiş dönemlere ilişkin olarak tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinmişti.

Yeni düzenlemeyle söz konusu tarihten önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için de 5 Temmuz 2003'e kadar tahakkuk eden ancak ödenmeyen motorlu taşıtlar vergisi, bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecek.

AA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER