ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖKBS)

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ  (ÖKBS)


Sevgili okurlar; gazetemizin bu sayısında yaşamda zaman zaman rastladığımız oldukça önemli bir hususa değineceğiz. Zira bu konu kötü niyetli kişilerce kullanıldığında telafisi imkansız sonuçlar doğabilmektedir. İnsanoğlu yaşamı gereği doğar. büyür, yaşar ve nihayetinde ölür. Bu süreç içersinde kaybeder,kazanır, kazancını birikime dönüştürür, geleceğini garanti altına almak ister. Bilinen bir gerçek daha var ki, evlat dahi olsa gün geliyor, yalnız kalabiliyoruz. Günümüzde maddiyata tapmış olan zamanımız insanı köşede kenarda topladığımız bu birikimlerimize akbaba kesilebiliyor.

1- KAVRAM : Başlıktan da anlaşılacağı gibi; ölünceye kadar bakma sözleşmesinde (Kısaca : ÖKBS) taraflardan biri ötekine yaşam boyu bakmayı, bakılanda bakan tarafa bir menkul yada gayrımenkul temlik etmeyi üstlenir. B.K. m. 611'e göre; "Ölünceye kadar bakım sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir." Şu halde ÖKBS, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

2- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

A ) BAKIM ALACAKLISI : Bakım alacaklısı, sözleşme gereği kendisine bakılacak olan kimsedir. Taraflar anlaşarak 3. bir kişinin bakılıp borçlusundan, kendisine bakılmasını isteme hakkı vardır. Bakım alacaklısı yani bakılacak olan kişi sözleşmeden doğan bu hakkını başka bir kimseye devir edemez.

B ) BAKIM BORÇLUSU : Bakım borçlusu, sözleşmede diğer tarafa yani bakılacak olan kimsenin yaşamı boyunca bakmakla yükümlü olan kimsedir. Bakım alacaklısının gerçek kişi olması gerekir. Çünkü ölüm şartına bağlı zamanlı bir sözleşme sözkonusudur. Bunun yanında bakım borçlusu gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir.

Sözleşme Kanun tarafından belirli bir şekil şartına tabi tutulmuştur. Bakım sözleşmesinin miras sözleşmesi gibi düzenlenmesi gerekir.

3- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ :
A ) ÖLÜM : Bakım alacaklısı sözleşmeye uygulanmaya başlamadan önce ölürse, sözleşme konusuz kaldığından kendiliğinden sona erer. Bakım borçlusunun böyle bir ihtimalde ölmesi halinde sözleşme kendiliğinden ortdan kalkmaz. Bakımalacaklısı dilerse, ölümden itibaren bir yıl içinde sözleşmenin feshini isteyebilir, bu hakkını bir yıl içinde kullanmaz işe sözleşme geçerli kalacağındanbakım borçlusunun mirasçıları müteselsilen sorumlu olacaklardır.  
             
B ) SÖZLEŞMENİN FESHİ : ÖKBS'de tarafların karşılıklı borç altına girdiklerini belirtmiştik. Şayet tarafların yükümlülükleri arasında değer yönünden aşırı bir dengesizlik varsa, yükümü fazla olan taraf, iki taraftan her biri altı ay önceden bildirerek sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda taraflar birbirine daha önce verdiklri şeyleri geri verir ana para ve faizler oranında bir denge sağlanır.

C ) TEK YANLI BOZMA : a) Taraflar, sözleşmede üstlendikleri yükümü yerine getirmezve bunun sonucu diğer taraf için katlanılmaz bir hal alırsa b) Bazı haklı nedenlerden ötürü sözleşmenin devamı olanaksız olmuşsa üstlenilen yüküm taraflar açısından oldukça ağır bir hal almışsa, sözleşme sona erdirilebilir. Bu halde, sona erme açısından kusurlu olan taraf, aldığı şeyi geri verme dışında kusuru olmayan diğer tarafa hakkaniyete uygun bir tazminat da vermek zorundadır. (B.K. m. 617)

İYİDEN, GÜZELDEN, DOĞRUDAN YANA OLAN HERKESİN YAŞAMINDA MUTLULUK VE BAŞARILAR DİLERİM.
                             
BİZE SORUN BİZE YAZIN YANITLAYALIM.     0542 ) 453 70 60        

AV. FİKRET ÖZDEMİR
YORUM EKLE