Yenisahra ve Barbaros Mahallesi'nin 1/5000’lik İmar Planı Onaylandı

Yenisahra ve Barbaros mahalleleri sakinlerinin itirazları değerlendirilen, Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İBB Meclisi’nde oylanarak kabul edildi.

Yenisahra ve Barbaros Mahallesi'nin 1/5000’lik İmar Planı Onaylandı
Yenisahra ve Barbaros Mahallesi'nin 1/5000’lik İmar Planı Onaylandı


Yenisahra ve Barbaros mahalleleri sakinlerinin itirazları değerlendirilen, Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İBB Meclisi’nde oylanarak kabul edildi.

YENİSAHRA-BARBAROS Mahallelerinin daha önce çıkan 1/5000 ölçekli imar planlarına ilişkin plan notları revize edilerek, İBB Meclisinin bugünki 21 Nisan 2017 tarihli oturumunda oy birliğiyle kabul edilerek, meclis onayından geçmiştir.

Ataşehir İlçesi, Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli RNİP İtirazı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 2017/183 sayılı raporu İBB Meclisi 21 Nisan Cuma günü yapılan birleşimde oylanarak kabul edildi.
İBB Meclisinde kabul edilen Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Revize Nazım İmar Planına yapılan itirazlar değerlendirilmek, plan notlarındaki eksiklilikler düzeltilmek üzere Şehir Planlama Müdürlüğüne gönderilmişti.
Şehir Planlama Müdürlüğü yapılan çalışmaların ardından Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Revize Nazım İmar Planı İtirazı hakkındaki komisyon raporu İBB Meclisi gündeme alındığı Nisan ayı toplantısında oylanarak kabul edildi.

YENİ SAHRA MAHALLESİ,
BARBAROS MAHALLESİ,
1/5000’lik İMAR PLANI,
PLAN NOTLARI TAM METNİYenisahra ve Barbaros Mahallesi'nin 1/5000’lik İmar Planı

KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı itirazları KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/02/2017 gün ve 2016/19727-BN.803 sayılı yazısında;
İİlgi: a) 19.12.2014 tarihli ve 2014/1289213 sayılı Başkanlık Oluru.


b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 14.09.2015 tarihli ve 5539 sayılı yazımız.
c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2015 tarihli ve 2093 sayılı Kararı.
d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 09.11.2016 tarih ve 1185081 sayılı takdim yazımız.
e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2016 tarihli ve 2230 sayılı Kararı.
Ataşehir İlçesi sınırları içerisinde Yeni Sahra Mahallesi’nin tamamını, Barbaros ve Küçükbakkalköy Mahalleleri’nin bir bölümünü kapsayan alanda ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile tadilen kabul edilen 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı 21.12.2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 22.04.2016 – 23.05.2016 tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya çıkartılmıştır.
21.12.2015 t.t.’li 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan tüm itirazlar (734 adet itiraz) değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (d) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2016 tarihli ve 2230 sayılı Kararı ile;
“Konut Alanlarının yapılaşma koşullarına ilişkin kısmında plan notlarının


2.1. 400 m²’den küçük parsellerde E:1.25 Yençok:4 kat


2.2. 400-1000 m² arası parsellerde E:1.50 Yençok 6 kat


2.3. 1000-2500 m² arası parsellerde E:2.2 Yençok 15 kat


2.4. 2500-5000 m² arası parsellerde E:2.4 Yençok 15 kat


2.5. 5000 m² ‘den büyük parsellerde E:2.5 Yençok 15 kat
şeklinde düzenlenmesi,
Ticaret Alanlarına ilişkin plan notlarının


3.1.1. 400 m²’den küçük parsellerde E:1.25 Yençok:4 kat


3.1.2. 400-1000 m² arası parsellerde E:1.50 Yençok 6 kat


3.1.3. 1000-2500 m² arası parsellerde E:2.2 Yençok 6 kat


2500-5000 m² arası parsellerde E:2.40 Yençok 80 m’dir.


5000 m²’den büyük parseller E:2.50 Yençok 80 m’dir.
şeklinde düzenlenmesi,
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında yapılacak bölgeleme doğrultusunda yoldan ihdas edilecek alanların donatı alanlarına terk edilerek, %40’a ulaşmaması halinde, kalan miktarın mevcut parsellerden kesilerek donatı alanına ayrılacaktır.” şeklinde karara bağlanmıştır.
21.12.2015 t.t.’li 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notları Özel Hükümler 2 numaralı maddede yer alan konut alanları yapılaşma koşulları;


2.1. 400 m²'den küçük parsellerde E=1.25, Yençok=4 kat,


2.2. 400-2.000 m² büyüklüğe sahip parsellerde E=1.50, Yençok=6 kat,


2.3. 2.001-5.000 m² büyüklüğe sahip parsellerde E=1.75, Yençok:8 kat


2.4. 5.001-10.000 m² büyüklüğe sahip parsellerde E=2.10, Yençok=10 kat


 2.5. İmar adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşan 5.000m² 'den büyük parsellerde 10.000 m²'den
büyük parseller için verilen hükümler uygulanır.

2.6. 10.001 m² ve üzeri büyüklüğe sahip parsellerde E: 2.50 Yençok: 15 kattır.” hükmü yer almaktadır. Ancak ilgi (e) Meclis Kararı ile parsel aralıkları küçük tutularak Emsal değerleri arttırılmış olup imar hakkı transferi ile toplulaştırmanın önüne geçildiği görülmektedir.


21.12.2015 t.t.’li 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notları Özel Hükümler 3.1 numaralı maddede yer alan ticaret alanları yapılaşma koşulları;


3.1.3. 400 m²'den küçük parsellerde E=1.25, Yençok=4 kat,


3.1.4. 400-2.000 m² büyüklüğe sahip parsellerde E=1.50, Yençok=6 kat,


3.1.5. 2.001-5.000 m² büyüklüğe sahip parsellerde E=1.75, Yençok:8 kat


3.1.6. 5.001-10.000 m² büyüklüğe sahip parsellerde E=2.10, Yençok=10 kat


3.1.7. İmar adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşan 5.000m² 'den büyük parsellerde 10.000
m²'den büyük parseller için verilen hükümler uygulanır


3.1.8. 10.001 m² ve üzeri büyüklüğe sahip parsellerde E: 2.50 Yençok: 15 kattır.” hükmü yer almaktadır. Ancak ilgi (e) Meclis Kararı ile Ticaret Alanları’na ilişkin yapılaşma koşulları ifadesi kullanılmadığı görülmüştür.


Ayrıca, 21.12.2015 t.t.’li 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notları Özel Hükümler 3.1.1. maddesinde; “Ticaret Alanlarında; İstanbul 'un dünya ölçeğinde diğer metropollerle rekabet edebilir düzeye erişmesine hizmet edecek iş merkezleri, çok katlı ticaret, perakende ticaret, yönetim binaları, ihtisaslaşmış hizmetler; bankacılık, finansal hizmetler, muhasebe, mali müşavirlik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, tasarım hizmetleri, sigortacılık hizmetleri,hukuki hizmetler, danışmanlık, Ar-Ge hizmetleri, pazarlama, reklam, iletişim hizmetleri, konaklama, yeme-içme, rekreasyon, eğlence, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu vb. kültürel hizmetler, kongre merkezleri, özel sağlık, özel eğitim (üniversite hariç), özel kültürel tesisler, özel spor tesisleri, açık ve kapalı otopark alanlarıve rezidanslar yer alabilir. Ticaret alanlarında maks TAKS:0.40 olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.”, 3.1.2 maddesinde “Rezidans alanı parselin emsale konu alanının %40 'ını geçemez.” hükümleri yer almakta olup ticaret alanları için söz konusu meclis kararında belirtilen 3.1.1. ve 3.1.2. maddelerinde parsel aralıklarına ilişkin yapılanma şartları ifade edilmektedir. Dolayısıyla plan notları ve meclis kararındaki maddeler arasında çelişki olduğu görülmekte olup ilgi (e) Meclis Kararı’nda tanımlar bölümünün kaldırılıp kaldırılmayacağı anlaşılamamaktadır.
Diğer taraftan ilgi (e) Meclis Kararı’nda Ticaret Alanlarına ilişkin plan notlarında yapılan değişiklikler kısmında 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 maddeleri yer almakta olup diğer 2 madde için madde numarası belirtilmeyerek
numaralandırma yanlışlıkları ve çelişkiler olduğu anlaşılmaktadır. Yine ilgi (e) Meclis Kararı’nda Ticaret Alanlarına ilişkin plan notlarında yapılan değişikliklerin T2, T3 Ticaret Alanları ve Konut+Ticaret Alanları için uygulanıp uygulanmayacağına dair hükmün yer almadığı, bu durumun plan bütününde çelişki oluşturduğu görülmektedir.
Yine Plan Notları’nda "Ticaret alanlarında maks TAKS:0.40 olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.” ve “Terkler yapıldıktan sonra oluşan net parselde emsal değeri hiçbir şekilde 3'ü aşamaz.” ifadeleri ilgi (e) Meclis Kararı’nda belirtilmediğinden dolayı TAKS bilgisinin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu belirsiz kalmaktadır.
Ayrıca, “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında yapılacak bölgeleme doğrultusunda yoldan ihdas edilecek alanların donatı alanlarına terk edilerek, %40’a ulaşmaması halinde, kalan miktarın mevcut parsellerden kesilerek donatı alanına ayrılacaktır” plan notunun ilave edilmesi ile yoldan ihdas alanların %40’ın üzerinde olması durumunda söz konusu alanın ne şekilde kullanılacağına ilişkin açıklama yer almamaktadır. Bununla birlikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda bölgeleme yapıldığında hiç donatı alanı yer almaması durumunda yoldan ihdas edilen alanların da ne şekilde kullanılacağı hükmü yer almamaktadır.
Diğer taraftan, ilgi (e) Meclis Kararı’nda ilave edilen plan notu ile 21.12.2015 t.t.’li 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notları Genel Hükümler 9. Maddesi’nde “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nda birden fazla imar adasının birleşmesi amacıyla tali yolların kaldırılmasına yönelik düzenlemelerde ilgili kurumların görüşlerinin alınması ve kaldırılan yol alanı kadar alanın donatı alanları ile bütünlük sağlayacak şekilde donatı alanı olarak düzenlenmesi şarttır." Hükmü ve Özel Hükümler 2.10, 3.1.12 ve 3.2.10, maddelerinde yeralan "Toplulaştırma neticesinde kapanan yollar (kadastral) bulunması durumunda yol alanları kadar donatı alanı İBB'nin uygun görüşünün alınması şartı ile (park, kreş, çocuk oyun alanı, otopark, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, sağlık tesisi alanı, spor alanı, muhtarlık vb.) ayrılarak kamuya terk edilecek donatı alanları ile bir bütünlük sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

Bu uygulamalarda donatı alanlarının mülkiyetinin ilgili kamu kurumlarına (eğitim, sağlık, kamu hizmet alanı ve ibadet alanlarının mülkiyetleri Maliye Hazinesine geçecektir.) geçmesi şarttır. Bu işlem gerçekleştirilmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz." hükümleri muallakta kalmaktadır.

Yine ilgi (e) Meclis Kararı’nda ilave edilen plan notu ile yoldan ihdas edilen yollar donatı hesabına katılarak donatı terki sağlanmakta ancak yeni oluşan parsel büyüklüğü aralıkları ile bu durum kapatılarak ihdas edilecek yolların azalmasına sebep olacağından planda gösterilen bölge nüfusuna hitap edecek bölgenin ihtiyacı olacak nitelikli donatı alanlarının sağlanmasında donatı alanlarının imar hakkının transfer edilmesinin mevcut plan şartlarında talep edilen bir seçenek olmaktan çıkarmakta ve bu alanların kamuya temininde kamulaştırmaya yönlendirilmektedir. Bu durum ise donatıda kalan parseller bakımından planın uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır. "denilerek.
Bu kapsamda, yukarıda ifade edilen değerlendirmeler doğrultusunda ilgi (e) meclis kararının, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup plan notlarının;


“ GENEL HÜKÜMLER


1- 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile bir bütündür.
2- 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı sınırı plan onama sınırıdır.
3- 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı,15.06.2009 t.t.'li 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı 'nda Ataşehir İlçesi için verilen 1. Derece Merkez işlevleri kapsamında yer alan mekansal düzenlemelerin planlama alanı genelinde dağılımını, yoğunluğunu tanımlar; bu işlevlerin birbirleri ile olan ilişkilerini ve birlikteliğini belirler. Başta ulaşım olmak üzere, teknik altyapı sisteminin planlama alanı genelinde I. Derece Merkez işlevlerine vereceği hizmeti mekansal olarak tarif eder.
Bu nedenle 1/5000 ölçekli plan üzerinden ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Uygulamaya ait sınırlar ve detaylar 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planında netleştirilecektir.

4- Planlama alanında Konut, Konut+Ticaret, Ticaret alanlarında 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz. Ancak Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Eğitim, Spor, Teknik Altyapı, Sosyal Ve Kültürel, Sağlık, İdari, Dini Tesis, Resmi ve umumi binalar vb. sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre sosyal altyapı alanı kapsamına giren diğer alanlarda avan proje ilçe belediyesi tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılabilir. Bu alanların planlama alanının komşuluğundaki aynı fonksiyona sahip parsellerle onaylı 1/5000 ölçekli planlar doğrultusunda tevhid edilerek veya ayrı ayrı uygulanmasına belediyesi yetkilidir.


5- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapım aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınacaktır.
6- 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı ve bu plana uygun olarak hazırlanacak olan 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 'nda belirlenen sosyal altyapı alanları ile teknik
altyapı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
İmar Kanunu'nun 15. ve 16. Maddelerine istinaden yapılan uygulamalarda donatı alanlarının tamamı (KOP alanları dahil) kamu eline bedelsiz geçmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.
7- Planda gösterilmeyen 20 m. ve 20 m.'den daha az genişlikteki araç ve yaya yolları ile ölçek gereği gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı alanları (Yol, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Eğitim, Spor, Teknik Altyapı, Sosyal Tesis, Kültürel Tesis, Sağlık, Kamu Hizmet Alanı, Ibadet Alanı vb. alanlar) 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilecektir.
8- Planlama alanında yer alan kavşaklar ve raylı sistem güzergahı ile bunlara ilişkin istasyon alanı şematik olup kesin güzergahlar, istasyon düzenleme alanları ve kamulaştırma sınırları ilgili kurum ve kuruluş görüşleri (İSKİ, Ulaşım Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı v.b. kurumlar) alınarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında kesinleşecektir.

9- Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması ilgili kadastro müdürlüğünden alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.

10- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme Projesi kapsamında hazırlanan ve imar planlarına esas olan 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarına göre zemin durumu ile ilgili planda belirlenen yerleşime uygun alan, yerleşime önlemli alanlar ile yerleşime uygun olmayan alanların açıklamaları ve yapılaşma kriterleri plan raporunda açıklanmış olup, bu kriterlere 1/1000 ölçekli plan yapım ve uygulama aşamasında uyulacaktır.Yerleşime uygun olmayan alanlarda yapı yapılamaz.

11- Ticaret ile açık ve kapalı tüın kamu kullanımına ayrılan alanlarda (yol, park alanı, kamu hizmet alanı,vb.) proje ve uygulama aşamasında Meri İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda engelliler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

12- Plan notlarında açıklanmayan hususlarda yürürlükte olan İmar, Deprem, Sığınak, İSKİ ve diğer ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

13- Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararı ile korunması gerekli kültür veya tabiat varlığı olarak tescil
edilmiş veya edilecek parsellerde ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili kurum tarafından alınacak karara göre uygulama yapılacaktır.

14- Konut, Ticaret Ve Konut+Ticaret alanlarında eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar sığınak, tesisat, otopark vb. ortak alan olarak kullanılması durumunda emsale dahil değildir. Eğimden dolayı tamamı açığa çıkan bodrum katlar emsale dahil olup, iskan edilir.

15- Planlama alanında özel sağlık, özel eğitim, özel kültürel tesisler ve konaklama tesisleri yapılması durumunda; binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma-giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg,laboratuar, görüntüleme merkezi,
yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir, emsale dahil değildir.

15.05.2015 tarih 849 sayılı ve 13.05.2016 tarih 878 sayılı Meclis Kararları geçerlidir.


16- Planlama alanının merkezi özellik gösteren alanlarında sağlık, itfaiye, haberleşme,iletişim v.b. gibi tesislerin bulunduğu alanlarda, ulaşım ağlarına yakın meydan, park v.b. açık alanların uygun noktalarında
ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınması, Heliport Yönetmeliğine uyulması şartı ile kamuya ait "Helikopter İniş-Kalkış Pisti" (heliport alanı) düzenlenebilir.

17- Kamu alanlarında (eğitim tesisleri hariç) ilgili idarelerce uygun görülmesi, özel ve tüzel nitelikli alanlarda ise ilgililerin muvafakatı ve ilgili idarelerince de uygun görülmesi halinde; trafo, doğalgaz bölge regülatörü vb. altyapı yapıları yapılabilir.

18- İlgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınması durumunda ; sosyal altyapı alanı olarak ayrılan alanlarda (belediye hizmet alanı, Kamu hizmet alanı, eğitim, spor, sosyal, kültürel, sağlık, ibadet alanı) tabii zemin altında yoldan çekme mesafesi korunması ve Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı , Kavşak ve Yol Alanlarında ise tabii zemin altında kalan kısımlarında ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği toprak derinliği bırakılarak ve tabii zemin kotları değiştirilmeyecek şekilde olağanüstü durumlarda da sığınak olarak kullanılmak üzere kamuya ait zemin altı katlı otopark yapılabilir.

19- 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmı yol veya sosyal ve teknik altyapı alanında kalıp, yapı yapılması mümkün olmayan parsellerde; Öncelikli olarak bulunduğu imar adasındaki komşu parsel/parseller ile tevhid edilecektir. Yolda veya donatı alanında kalan kısımlar parselin % 40'ını geçmesi durumunda; yolda veya donatı alanında kalan kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi halinde emsal değeri kadastral parselin %60'ıüzerinden hesaplanarak tevhidle oluşan parselde kullanılacaktır. Komşu parsellerle herhangi bir nedenden dolayı tevhid edilemeyen parsellerin imar hakkı 1/5000 ölçekli plan onama sınırları içerisinde transfer edilebilir.
İmar hakkı transferinden yararlanan parselin yapılanma hakkı transfer edildiği alanın emsal değeri üzerinden hesaplanacaktır.

20- 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tamamı yol veya donatı alanı olarak gösterilen parsel/parsellerin;  İmar transferinden faydalanmak istenmesi halinde, parsel/parsellerin imar hakkı; imar uygulaması görmüş ise parselin uygulama öncesindeki alanının, imar uygulaması görmemiş ise parsel yüzölçümünün %60'ı üzerinden hesaplanacaktır.
İmar hakkı transferinden yararlanan parselin yapılanma hakkı transfer edildiği alanın emsal değeri üzerinden hesaplanacaktır.

21- İmar hakkı transferi yapılan parsel/parseller transfer edildiği parselin emsal değerini en fazla %40 arttırabilir. İmar hakkı transferi yapılan parsel/parseller de emsal değeri net parsel üzerinden 3'ü geçemez.

22- Sosyal ve teknik altyapı alanlarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecek olan bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla Yençok:5 katı geçemeyecek şekilde uygulama yapılacaktır.

23- Toplu uygulama yapmak için tevhid edilen parsellerin ifraz edilmesi halinde yeni oluşan parsellerin yapılaşma değerleri parsel büyüklüklerine göre plan notlarının Özel Hükümler Bölümünde belirlenen
değerler esas alınarak tespit edilecektir. Konut, Ticaret, Ticaret+Konut Alanlarında minimum ifraz şartı 5000m²'dir.

24- Parsel maliklerinin muvafakati alınmak, o parseller tarafından kullanılmak üzere, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak önerilen görüşlere uymak koşulu ile ada içindeki arka bahçeler birleştirilerek zemin altında zemin altı katlı otopark (gerektiğinde sığınak) zemin üstünde ise park ve yeşil alan, çocuk bahçeleri olarak kullanabilir.

25- Planlama alanında yer alan Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı Parklar ve Dinlenme Alanları, Sosyal Tesis Alanı, Sağlık Alanı, Eğitim Alanı ve Spor Alanları’nda kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez, ticari birimler yer alamaz. Bu alanlarda İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

26- E-5 den cephe alan parseller de yapılacak olan uygulamalarda yapı yaklaşma mesafesi en az 15m.olarakuygulama yapılacaktır.

27- 1/1000 ölçekli plan yapım aşamasında, 1/5000 ölçekli planda yer alan donatı alanlarının büyüklüklerinin gerekçelendirilmeden azaltılmaması koşulu ile, yapı adaları kadastral doku, mevcut ruhsatlı yapılar, arazi eğimi ve yol kurgusuna göre bölgenin ihtiyaçları da göz önüne alınarak yerleri değiştirilerek düzenlenebilir.
Planlama alanında yapılacak olan rezidans ve konut birimlerinin brüt alanı 125m²'den küçük olanlarında her bağımsız bölüm için en az bir adet, brüt alanı 125m²'den büyük olanlarında her bağımsız bölüm için en az iki adet, ticari birimler için her 30m²için en az bir adet otopark yerinin bodrum katlarda ayrılması zorunludur. Özel eğitim, özel sağlık, özel sosyal kültürel tesis alanı ve
konaklama tesislerinde ise Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
Ticaret alanlarında silüet kurallarına göre uygulama yapılacaktır.


Bu düzenleme yapılırken, söz konusu donatının taşındığı alandaki mülkiyet sahiplerinin haklarınınkorunması esastır.

ÖZEL HÜKÜMLER
1- PLANLAMA SINIRLARI
1.1. Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan Sınırı
11/03/1994 t.t.'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve tadilatlarına ilişkin kararların geçerli olduğu alandır.
2- KONUT ALANLARI
Konut alanlarında yapılaşma koşulları;


2.1. 400 m²'den küçük parsellerde E:1.25 Yençok:4 kat


2.2. 400-1000 m² arası parsellerde E:1.50 Yençok 6 kat


2.3. 1001-2500 m² arası parsellerde E:1.75 Yençok 10 kat


2.4. 2501-5000 m² arası parsellerde E:2.10 Yençok 15 kat


2.5. 5000 m²’den büyük parsellerde E:2.50 Yençok 15 kat
2.6. 400 m² altındaki parsellerde planla getirilen terklere göre uygulama yapılacak olup, terklerin %40'ı aşması halinde parselin %60'ı üzerinden uygulama yapılacaktır.
2.7. Toplulaştırma ile oluşmayan müstakil 400 m² üstündeki parsellerde, Toplulaştırma ile gerçekleşen tüm parsel birleştirmelerinde, 5.000 m²'den küçük olmamak ve ada bazında tevhid yapılması ile uygulama yapılacak olan alanlarda; imar planı ile getirilen ve daha önce yapılan terkler ile birlikte toplam terk miktarı %40 olarak uygulama yapılacaktır.  

Terk miktarı toplamının %40'ın altında olması durumunda avan proje onay sürecinde bilabedel terk edilecek ilave donatı alanları ile terk miktarı %40 'a tamamlanır veya %40 'a tamamlanacak olan alan yüzdesi kadar donatı alanı (plan onama sınırları dahilinde) satın alınıp bilabedel kamuya terk edilerek terk miktarı toplamı %40 'a tamamlanır.
 İmar Planı ile getirilen ve daha önce yapılan terk miktarları toplamının %40'ın üzerinde olması durumunda yapılaşma parselin %60'ı üzerinden hesaplanacaktır.

Toplulaştırma alanı olarak belirlenen yer içerisinde kalan, uygulamaya giren parsellerin terk miktarının kök parseldeki hisseleri üzerinden %40’a tamamlayacak fark ile kapanan yollar İBB'nin uygun görüşünün alınması şartı ile; park, kreş, çocuk oyun alanı, otopark, sosyal ve kültürel tesis alanı, sağlık tesisi alanı, spor alanı, muhtarlık vb. alanlar olarak ayrılarak, toplulaştırma alanı içersinde kamuya terk edilecek donatı alanları ile bütünlük sağlayacak şekilde düzenlenmesi esastır.
Ancak toplulaştırma alanı içerisinde kapanan yol ve parsel terklerinin %40’a tamamlanacak farkı kadar ayrılarak düzenlenecek alan, 1/1000 ölçekli Yeni Sahra Uygulama İmar Planı sınırları içerisine donatı alanı olarak ayrılmış (park, yol, çocuk oyun alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı vb.) olan parsel veya parsellerin bedelsiz terki halinde; bedelsiz terk edilen parsel alanları, toplulaştırma alanı içerisinde ayrılarak düzenlenecek (yollar ve %40’a tamamlanacak fark) alan metrekaresinden eksilterek (düşürülerek) uygulama yapılacaktır.
Bu şekilde, takasa konu parseller toplulaştırma alanının emsalini alır.

2.8. Terkler yapıldıktan sonra oluşan net parselde emsal değeri hiçbir şekilde 3'ü aşamaz.

2.9. Konut alanlarında maks TAKS=0.40 olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.

2.10. Konut birimleri içerisinde ticaret birimleri yer alamaz. Ancak konut alanına ayrılmış ve toplulaştırma ya konu parsellerin net parsel alanının %2 'sini ve Yençok:2 katı geçmeyen, bağımsız yapı olarak teşekkül etmek şartıyla ticari fonksiyonlar yer alabilir. Ayrıca 20m.den geniş imar yolundan mahreç alan parsellerde, zemin ve bodrum katlarda ticari birimler yer alabilir.


3- KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI


3.1. Ticaret Alanı 3.1.1. Ticaret Alanlarında; İstanbul 'un dünya ölçeğinde diğer metropollerle rekabet edebilir düzeye erişmesine hizmet edecek iş merkezleri, çok katlı ticaret, perakende ticaret, yönetim binaları,
ihtisaslaşmış hizmetler; bankacılık, finansal hizmetler, muhasebe, mali müşavirlik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, tasarım hizmetleri, sigortacılık hizmetleri,hukuki hizmetler, danışmanlık, Ar-Ge hizmetleri, pazarlama, reklam, iletişim hizmetleri, konaklama, yeme-içme, rekreasyon, eğlence, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu vb. kültürel hizmetler, kongre merkezleri, özel sağlık, özel eğitim (üniversite hariç), özel kültürel tesisler, özel spor tesisleri, açık ve kapalı otopark alanları ve rezidanslar yer alabilir.
Ticaret alanlarında maks TAKS:0.40 olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.
15.05.2015 tarih 849 sayılı ve 13.05.2016 tarih 878 sayılı Meclis Kararları geçerlidir.
3.1.2. Rezidans alanı parselin emsale konu alanının %40 'ını geçemez.
Ticaret alanlarında yapılaşma koşulları;


3.1.3. 400m²'den küçük parsellerde E:1.25, Yençok:4 kat,


3.1.4. 400-1000 m² büyüklüğe sahip parsellerde E:1.50 Yençok:6 kat,


3.1.5. 1001-2500 m² büyüklüğe sahip parsellerde E:1.75 Yençok:10 kat,


3.1.6. 2501-5000 m² büyüklüğe sahip parsellerde E:2.10, Yençok:15 kat,


3.1.7. 5000 m2 ’den büyük parsellerde E:2.50, Yençok:80 m.


3.1.8. 400 m²altındaki parsellerde planla getirilen terklere göre uygulama yapılacak olup, terklerin %40'ı aşması halinde parselin %60'ı üzerinden uygulama yapılacaktır.
3.1.9. Toplulaştırma ile oluşmayan müstakil 400 m²üstündeki parsellerde, Toplulaştırma ile gerçekleşen tüm parsel birleştirmelerinde, 5000m²’den küçük olmamak ve ada bazında tevhid yapılması ile uygulama yapılacak olan alanlarda; imar planı ilegetirilen ve daha önce yapılan terkler ile birlikte toplam terk miktarı en az %40 olarak uygulama yapılacaktır. Terk miktarı toplamının %40'ın altında olması durumunda avan proje onay sürecinde bilabedel terk edilecek ilave donatı alanları ile terk miktarı %40'a tamamlanır veya %40'a tamamlanacak olan alanyüzdesi kadar donatı alanı (plan onama sınırları dahilinde) satın alınıp bilabedel kamuya terk edilerek terk miktarı toplamı %40'a tamamlanır.
 İmar Planı ile getirilen ve daha önce yapılan terk miktarları toplamının %40'ın üzerinde olması durumunda yapılaşma parselin %60'ı üzerinden hesaplanacaktır.

Toplulaştırma alanı olarak belirlenen yer içerisinde kalan, uygulamaya giren parsellerin terk miktarının kök parseldeki hisseleri üzerinden %40’a tamamlayacak fark ile kapanan yollar İBB'nin uygun görüşünün alınması şartı ile park, kreş, çocuk oyun alanı, otopark, sosyal ve kültürel tesis alanı, sağlık tesisi alanı, spor alanı, muhtarlık vb. alanlar olarak ayrılarak, toplulaştırma alanı içersinde kamuya terk edilecek donatı alanları ile bütünlük sağlayacak şekilde düzenlenmesi esastır.
Ancak toplulaştırma alanı içerisinde kapanan yol ve parsel terklerinin %40’a tamamlanacak farkı kadar ayrılarak düzenlenecek alan, 1/1000 ölçekli Yeni Sahra Uygulama İmar Planı sınırları içerisine donatı alanı olarak ayrılmış (park, yol, çocuk oyun alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı vb.) olan parsel veya parsellerin bedelsiz terki halinde; bedelsiz terk edilen parsel alanları, toplulaştırma alanı içerisinde ayrılarak düzenlenecek (yollar ve %40’a tamamlanacak fark) alan metrekaresinden eksilterek (düşürülerek) uygulama yapılacaktır.
Bu şekilde, takasa konu parseller toplulaştırma alanının emsalini alır.
3.1.10. Terkler yapıldıktan sonra oluşan net parselde emsal değeri hiçbir şekilde 3'ü aşamaz.
T2 Ticaret Alanı


T2 Ticaret Alanlarında, Ticaret Alanları için verilen fonksiyonlar yer alabilir.
Bu alanlarda TAKS:0.40 E:2.00 Yençok:80m.dir.
Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.
Bu alanlar toplulaştırma hükümlerine tabi tutulamaz.
T3 Ticaret Alanı
T3 Ticaret Alanlarında ticaret alanları için verilen fonksiyonlar yer alabilir.
Bu alanlarda TAKS:0.40, E:1.50, Yençok:80m. dir.
Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.
Bu alanlar toplulaştırma hükümlerine tabi tutulamaz.
3.2. Ticaret-Konut Alanları


Konut+ Ticaret alanlarında yapılaşma koşulları;


3.2.1. 400m²'den küçük parsellerde E:1.25, Yençok:4 kat,


3.2.2. 400-1000m² büyüklüğe sahip parsellerde E:1.50, Yençok:6 kat,


3.2.3. 1001-2500 m2 parseller için E:1.75 Yençok: 10 kat,


3.2.4. 2501-5.000 m2 parseller için E:2.10 Yençok: 15 kat


3.2.5. 5000 m2 ’den büyük parsellerde E:2.50 Yençok:15 kat


3.2.6. 400 m² altındaki parsellerde planla getirilen terklere göre uygulama yapılacak olup, terklerin %40'ı aşması halinde parselin %60'ı üzerinden uygulama yapılacaktır.
3.2.7. Toplulaştırma ile oluşmayan müstakil 400m² üstündeki parsellerde, Toplulaştırma ile gerçekleşen tüm parsel birleştirmelerinde, 5000 m²'den küçük olmamak ve ada bazında tevhid yapılması ile uygulama yapılacak olan alanlarda; imar planı ile getirilen ve daha önce yapılan terkler ile birlikte toplam terk miktarı en az %40 olarak uygulama yapılacaktır.
 Terk miktarı toplamının %40 'ın altında olması durumunda avan proje onay sürecinde bilabedel terk edilecek ilave donatı alanları ile terk miktarı %40 'a tamamlanır veya %40'a tamamlanacak olan alan yüzdesi kadar donatı alanı (plan onama sınırları dahilinde) satın alınıp bilabedel kamuya terk edilerek terk miktarı toplamı %40'a tamamlanır.
 İmar Planı ile getirilen ve daha önce yapılan terk miktarları toplamının %40 'ın üzerinde olması durumunda yapılaşma parselin %60'ı üzerinden hesaplanacaktır.
Toplulaştırma alanı olarak belirlenen yer içerisinde kalan, uygulamaya giren parsellerin terk miktarının kök parseldeki hisseleri üzerinden %40’a tamamlayacak fark ile kapanan yollar İBB'nin uygun görüşünün alınması şartı ile park, kreş, çocuk oyun alanı, otopark, sosyal ve kültürel tesis alanı, sağlık tesisi alanı, spor alanı, muhtarlık vb. alanlar olarak ayrılarak, toplulaştırma alanı içersinde kamuya terk edilecek donatı alanları ile bütünlük sağlayacak şekilde düzenlenmesi esastır.
Ancak toplulaştırma alanı içerisinde kapanan yol ve parsel terklerinin %40’a tamamlanacak farkı kadar ayrılarak düzenlenecek alan, 1/1000 ölçekli Yeni Sahra Uygulama İmar Planı sınırları içerisine donatı alanı olarak ayrılmış (park, yol, çocuk oyun alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı vb.) olan parsel veya parsellerin bedelsiz terki halinde; bedelsiz terk edilen parsel alanları, toplulaştırma alanı içerisinde ayrılarak düzenlenecek (yollar ve %40’a tamamlanacak fark) alan metrekaresinden eksilterek (düşürülerek) uygulama yapılacaktır.Bu şekilde, takasa konu parseller toplulaştırma alanının emsalini alır.
3.2.8. Terkler yapıldıktan sonra oluşan net parselde emsal değeri hiçbir şekilde 3'ü aşamaz.
3.2.9. Ticaret+ Konut alanlarında maks TAKS=0.40 olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.
3.2.10. Ticaret+Konut Alanlarında zemin katların ticaret olması kaydı ile üst katlarda konut veya ticaret alanları için verilen fonksiyonlar yer alabilir. Ticaret+Konut alanlarının bodrum katlarında konut
fonksiyonu yer alamaz.
3.3. Kamu Hizmet Alanı
Bu alanlarda; merkezi ve mahalli idare teşkilatlarının birimi, hükümet konağı, kaymakamlık, adliye, karakol, emniyet müdürlüğü ve müftülük binası yer alabilir.
3.4. Belediye Hizmet Alanı
Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, peron, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi , zabıta birimleri, halk eğitim merkezi, belediyeye ait kültürel tesisler, kütüphane, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları, aile sağlık merkezi , kapalı ve açık semt pazar alanı, meydan, zemin altı ve üstü katlı otopark gibi mahallı müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesisler yapılabilir.

3.5. Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı
3.5.1. Bu alanlar, Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine tabi alanlar olup, ilgili kurumların uygun görüşleri (UKOME, İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ v.b.) alındıktan ve avan projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Planda yer alan akaryakıt+LPG satış ve bakım alanlarında sadece günlük ve haftalık satış ihtiyacı için gerekli akaryakıt depolanabilir.

Büyük ölçekli ve bölgesel olarak hizmet veren akaryakıt, LPG v.b. depolama alanları kurulamaz 3.5.2. Bu alanlarda yapılaşma koşulları; TAKS=0.15, KAKS= 0.30, Yençok=6.50m.'dir.

4. AFET TEHLİKELİ ALANLAR
4.1. Yapı Yasaklı Alan
4.1.1. Bu alanlarda İSKİ için gerekli arıtma ile ilgili tesisler dışında herhangi bir yapı yapılamaz. Dere yapı yaklaşma sınırları, İSKİ görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda netleştirilecektir.
4.1.2. Bölgenin rekreasyon gereksinimini karşılamak üzere park alanı olarak düzenlenecek bu alanlarda çevreyle uyumlu, doğal değerleri ortaya çıkaracak, toprak yapısını bozmayacak şekilde uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır.
4.1.3. Yapılaşma öngörülen alanlarda yer alan derelerin çevresi, İSKİ görüşü doğrultusunda belirlenmiş olan dere yapı yaklaşma sınırları olarak düzenlenecektir.

5. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR
5.1. Park ve Yeşil Alan
Bölgenin park ve yeşil alan gereksinimini karşılayacak alanlardır. Bu alanlarda çevreyle uyumlu, doğal değerleri ortaya çıkaracak uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda (Dere yapı yaklaşma sınırları içerisindeki park alanları hariç) maksimum EMSAL=0,03 ve Yençok=4,50 m.'yi geçmemek kaydıyla kafeterya, açık hava spor alanları (gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet parkuru vb.), açık alan gerektiren spor faaliyetleri, çocuk oyun alanları vb. birimler yer alabilir. Bu alanlardaki mevcut ağaçlar korunacak olup, uygulama avan projeye göre yapılacaktır.
Park ve Yeşil Alanlarda planda A rumuzu ile tariflenen yerlerde tabii zemin altında kalan kısımlarında ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği toprak derinliği bırakılarak olağanüstü durumlarda da sığınak olarak kullanılmak üzere park alanının %50'luk kısmında kamuya ait zemin altı katlı otopark yapılabilir.

6. SOSYAL ALTYAPI ALANLARI
6.1. Eğitim Alanı
Bu alanda, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve mesleki eğitim yapıları ile bu yapılara hizmet vermek üzere yemekhane, yurt, kütüphane ve spor tesisleri yapılabilir.

6.2. Sosyal Tesis Alanı
Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplum un faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri yer alacaktır.

6.3. Sağlık Alanı
Sağlık Tesisleri Alanında ilgili bakanlığın mevzuatına uygun olarak aile sağlığı merkezi, halk sağlığı laboratuarı, verem savaş dispanseri, AÇSAP Merkezi (Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi), TSM (Toplum sağlığı merkezi), ağız ve diş sağlığı merkezi, semt polikliniği gibi ilk basamak sağlık tesisleri ve sağlık bakanlığına bağlı diğer kullanımlar yer alabilir.


6.4. Özel Sağlık Alanı
20.01.2008 t.t. 'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve tadilatlarına ilişkin kararlara göre uygulama yapılacak alandır.

6.5. İbadet Alanı
Dini tesis alanlarında; dini tesisler, lojman, zeminaltı katlı otopark ve müştemilatlar yer alabilir. Uygulama aşamasında en az 50 m², en fazla 150 m² taziye evi yapılacaktır. Bu alan içerisinde ticaret alanı yapılamaz.

6.6. Spor Alanı
Bu alanlar içerisinde kapalı ve açık alan gerektiren spor faaliyetleri yer alabilir.

6.7. Yüksek Öğretim Alanı
Yüksek Öğretim Alanında TAKS:0.40 E: l.50 Yençok:30m. olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Yüksek Öğretim Alanında İBB tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacak olup konut ve ticari birimler yapılamaz.

7. TEKNİKALTYAPI


7.1. Ulaşım /Karayolları
7.1.1. Erişme Kontrollü Karayolu Planda gösterilen D-100 Karayolu ve D-100 Karayolu Kozyatağı bağlantı yollarıdır.
7.1.2. Birinci Derece Yol Planda 30 m. genişliğinde gösterilen yollardır. Planda gösterilen kentiçi yollarında taşıt izleri, tretuar ve yaya aksları yol enkesiti içerisindedir. Yaya yol enkesiti 4 m.'den daha az olamaz.
7.1.3. İkinci Derece Yol Planda 20 m. genişliğinde gösterilen yollardır. Planda gösterilen kentiçi yollarında taşıt izleri, tretuar ve yaya aksları yol enkesiti içerisindedir. Yaya yol enkesiti 3 m.'den daha az olamaz.
7.1.4. Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı
7.1.4.1. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün denetiminde olan otoyol kamulaştırma sınırı, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında netleştirilecektir.
7.1.4.2. Otoyol Kamulaştırma sınırı içerisinde kalan alanlarda hiçbir yapı yapılamaz.
7.1.4.3. "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte" belirtilen çekme mesafelerine uyulacaktır.
7.1.5. Kavşak Düzenleme Alanı Planda gösterilen kavşaklar şematik olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından onaylanacak uygulama projeleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na
işlenecektir.
7.1.6. Genel Otopark

7.1.6.1. Bu alanlarda açık ve katlı otoparklar yapılabilir.
7.1.6.2.Planda "otopark" olarak önerilen ve mülkiyeti şahıslara ait olan alanlar da ilgililerinin müracaatı ve ilgili kurumların (Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vb.) uygun görüşleri alınarak ulaşım ve trafik düzenleme komisyonu (UTK) kararıyla “Özel Katlı Otopark" yapılabilir.
7.1.6.3. Otopark alanlarının zemin altında kalan kısımlarında olağanüstü koşullarda kullanılmak üzere sığınak yapılabilir.
7.2. Kentsel Toplu Taşıma Güzergahları
7.2.1. Raylı Toplu Taşıma Hattı
Bu alanlarda uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünden görüş alınacaktır.
7.2.2. Toplu Taşım Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı
Bu alanda üzerinde toplu taşıma peron alanı ve metro istasyonu yer alabilir. Bu alanlarda uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünden görüş alınacaktır.
7.3. Su-Atıksu ve Atık Sistemleri
7.3.1. İçme Suyu Ana Hattı
Hat güzergahında hafriyat yapılamaz. Bu alanlarda yapılacak çalışmalarda İSKİ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.”
18.12. 2015 tarih ve 2093 sayılı İBB Meclis Kararı ve 15.12.2016 tarih ve 2230 sayılı İBB Meclis Kararı ile
karara bağlanan plan notlarının revize edilen kısımlarının planlara işlenmesine yönelik olduğundan komisyonumuza tadilen uygun görülmüştür

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2017, 17:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER