NNT NANO TEKNOLOJİSİ BOR POWER OTO YAKIT TASARUF SİSTEMLERİ

Telefon numarası : (212) 541 24 24 pbx Adres : Şenlikköy Mah. Florya Cad.Florya Konakları No:63 A Blok No:1Florya / İstanbul ataşehirweb rehberi

NNT NANO TEKNOLOJİSİ BOR POWER OTO YAKIT TASARUF SİSTEMLERİ
NNT NANO TEKNOLOJİSİ
BOR POWERİstanbul Merkez
Şenlikköy Mah. Florya Cad.
Florya Konakları No:63 A Blok No:1
Florya / İstanbul
TEL. : +90 (212) 541 24 24 pbx
TEL. : +90 (212) 624 24 75

 Üretim Ar-ge Merkez
Karacaibrahim mah. Sancaktar Cad.
Seçkin Sitesi No:2 Kırklareli
TEL. : +90 (288) 212 91 92 pbx
TEL. : +90 (288) 212 47 4


NNT AŞ. Cumhuriyet tarihimizde ilkleri gerçekleştirmiş, yabancı ortağı olmayan, %100 milli ve Nano Teknoloji üreten önemli bir türk teknoloji firmasıdır.

NNT icra kurulu başkanımız Cafer Akın tarafından 1992 yılında fizik, kimya, ekoenerji ve malzeme bilimi uzmanlarınca oluşturulmuştur. NNT AŞ, ülkemizin bilim ve teknolojiye yapılacak yatırımın insanlığın geleceğine hizmet edeceği anlayışını savunarak 17 yıllık yoğun çalışmalar sonucunda 22 adet başarılı ve alternatifsiz Nano Teknoloji projesine imza atmıştır.
Atomic

KNOW-HOW'u şirketimize ait olan detanasyon – şoklama metodu ile Dünya’da ilk defa Angstrom ve Nano ölçekli (MCDP) NanoBor Elmas kristalleri ile Carbon nano tüplerini üreten firmamız, Amerika California, İngiltere Oxford ve Avrupa üniversitelerinde, fizik kanunlarını zorlayan teknolojik bulgularımız makalelere konu olmaya başlamıştır.

NNT çalışanları ve yöneticileri Nanoteknolojinin gelecekte dünya ekonomisinde oynayacağı önemli rolü öngörerek 17 senedir çalışmalarını ve yetırımlarını bu alanda yoğunlaştırmaya başlamıştır. Bordan yüksek katma değerli nanoteknoloji projelerinin yatırımlarına başlayan firmamız devlet, üniversite ve özel sektör iş birliği çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarına büyük özen göstermektedir.

NNT AŞ Nanoteknolojideki başarılı vizyonunu ve alternatifsiz Nanoteknoloji ürünlerini dünyanın gelişmiş ülkelerine kabul ettirerek ihracat yapmakta ve ulusumuza büyük bir onur yaşatmaktadır.

Teknoloji
Atomic
NNT A.Ş. ; nanoteknoloji ve bor´un sunduğu faydaları, yüksek bir teknik düzeyde birleştirerek sektöründe öncü olduğunu ortaya koymaktadır. NNT A.Ş. İstanbul ve Türkiye’nin batısında bulunan üretim merkezlerinde yıllık tonlarca yüksek teknoloji materyalleri üretebilmektedir:
Materyal     Yıllık üretim kapasitesi
Nanobor (NBN)     150 Ton
Kubik Bornitrür (cBN)     6 Ton (30 milyon karat)
Wurtzit Bornitrür (wBN)     5 Ton
Bor elmas tozu (MCDP)     5 Ton (25 milyon karat)

Bunun yanında dünya bor kaynaklarının büyük çoğunluğunun (%84) Türkiye´de bulunması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Böylelikle NNT yüksek kalite ve yüksek miktardaki öncelikli hammaddelere kolayca ulaşabilmektedir, örneğin: bortrioksit (B2O3).

Bu başlık altında bulunan Nanoteknoloji, NNT knowhow ve Kullanım alanları bölümlerinde; nanoteknolojinin ne olduğunu, NNT´nin bu alanda sahip olduğu Knowhow ve bunların piyasalaşmaya hazır ürünlere ne şekilde yansıdığını inceleyebilirsiniz.


Bor
En yaygın bilinen türevi olan “boraks”, Araplarca “tinkal” olarak da adlandırılırdı, 16. yüzyılda ergitme işlemlerinde kullanılırdı. Yaygın uygulama alanı bulunan borik asit ilk kez 1702’de Homberg tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca 1808’de Davy borik asit elektrolizinden amorf bor elde etmiş ve 1856’da Wöhler ve Sainte-Claire Deville tarafından kristalin modifikasyonu tarif edilmiştir.
Bor kimyası

Borun temel cevherleri; kernit (Na2B4O7.4H2O), boraks (Na2B4O7.10H2O), kolemanit (Ca2B6O11.5H2O) ve uleksit (NaCaB5O9.8H2O) gibi boratlardır.

Bor bileşiklerinin yaygın kullanımları ve borun element olarak erken tanımlanmış olmasına karşın, bor kimyası çalışmaları nispeten kısıtlı bir alanda sürdürülmüştür. Bunun nedenleri; temel olarak bor bileşiklerinin hidroliz veya oksidasyona yönelik stabil olmayan nitelikleri ve malzemelerin birçoğunun kullanımındaki yapısal zorluklarıydı. Nihayet Stock ünlü deneysel vakum tekniğini geliştirince bor kimyasının araştırılmasında yeni bir kapı aralandı.

Grup IIIA elementlerinden sadece bor bir ametaldir. Bu gruptaki diğer elementler; alüminyum, galyum, indiyum ve talyumdur.

Bor, gruptaki diğer elementlerden çok daha küçük bir atomdur. Bu durum, ametal bor ve metal özellikteki diğer grup elemanları arasında belirli farklılıklara neden olur.

Ga, In ve Tl’un atom büyüklükleri periyodik sınıflandırmada kendilerinden hemen önce gelen elementlerin elektronik iç yapılarından etkilenir (özellikle lantanitten sonra gelen talyum örneğinde görüleceği gibi). Bu nedenle de atom yarıçapı ani şekilde veya standart olarak bu elementlerin artan atom numaralarıyla birlikte artmaz. Bu elementlerin göreceli şekilde küçük oluşları gruptan aşağı inerken bile beklenen şekilde azalmayan nispeten yüksek iyonizasyon potansiyeli içermelerine neden olur.

Bu elementlerin hiçbiri en ufak şekilde bile basit bir anyon oluşturma eğiliminde değillerdir. Elementlerin elektronik konfigürasyonlarının da mantıklı kıldığı biçimde en sık rastlanır oksidasyon seviyesi +3’tür. Nispeten yüksek olan bu değer, göreceli olarak küçük iyonik yarıçaplarla biraraya gelerek üstün polarize nitelikleri olan tipler ortaya çıkarmaktadır.

Buna bağlı olarak, +3 değerli bileşiklerin elementleri baskın şekilde kovalenttir; bu kovalent nitelik ayrıca göreceli olarak elementlerin yüksek ilk üç iyonizasyon potansiyelinden de kaynaklanmaktadır. İstisnai olarak kendi kimyasında ametal olan bor haricindeki diğer IIIA elementleri su çözeltisinde +3 değerlikli iyon olarak bulunurlar. Bu iyonlar yüksek oranda su içerirler, ancak hidrasyon ısıları çok yüksektir.

Çok yüksek sıcaklıkta (2000°C) bor birçok metalle raksiyona girerek borürler oluşturur. Bu madde çok serttir, kimyasal olarak stabildir ve metalik iletkenliği gelişmiştir. Bazı metalik borürlerin kristallerinde bor atomları aralıklıdır, diğerlerinde zincirler veya bor atomu katmanları (tabakaları) mevcuttur. Magnezyum borür (MgB2), diğer borürlerden farklı olarak bor hidrür karışımları üretecek şekilde hidrolize formda mevcuttur.

Bor, amonyak veya nitrojen ile yüksek sıcaklıklarda bor nitrür (BN) oluşturacak şekilde reaksiyona girer. Bu malzeme karbonla izoelektroniktir ve grafite benzerdir, fakat farklı olarak bor ve nitrür atomları içeren kristal bir yapısı vardır. Çok yüksek sıcaklık ve basınçta BN’ün bu modifikasyonu elmas türü kafes (latis) formuna dönüşür ve elmas kadar serttir.

Bor; periyodik cetvelde alüminyum, galyum, indiyum ve talyum ile beraber 13.grupta bulunur. Bu grupta bulunan tüm elementlerin 3 valenz elektronları vardır. Normalde dörtten az valenz elektronu bulunan elementler metal kafeslerde kristalleşir. Bu acıdan bor istisnai bir durum sergiler, çünkü +3 yüklü serbest iyon oluşturmaz. Bor atomlarının 3 valenz elektronu ve 4 valenz orbitali vardır. Bu atomlar yüksek iyonizasyon enerjisi ve büyük sayılabilecek elektronegatifliğinden ötürü kovalent bağ kurma eğilimi gösterirler. Bor´un komplike ve essiz yapısı atomlarındaki elektron eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bor, oksijene olan büyük ilgisinden dolayı doğada saf olarak bulunmaz. Borun stabil olmayan saf halinin yani sıra 4 allotropu bulunur ve bu yüzden maddesel halini (katı, sıvı, gaz) değiştirmeden değişik yapılara geciş yapabilir. Bunun görüldüğü başka bir örnekte 2 allotropu bulunan karbon´dur (grafit, elmas).

Borun seçkin özellikleri nanoteknolojinin kullanımı ile daha da geliştirilebilir. Buna en iyi örneklerden biriside NNT tarafından üretilen ve tam da aşırı sertliğinden dolayı sürtünme azaltıcı etken olarak kullanılan bor elmas tozudur (MCDP). Bu durum yalnızca kristallerin çok çok küçük olması ve yuvarlanan bilyeler gibi yüzeyi çizmeden çalışmasıyla gerçekleşebilmektedir.

Bor üzerine daha detaylı bilgileri web sayfamızın diğer bölümlerinde yada internet’te bulabilirsiniz.


Ürünler
Özel, ticari veya endüstriyel sektörlerde kullanılan makinelerin ve motorların kullanım ömürleri ve performanslarının düşmesinin temel nedenleri arasında sürtünme, aşınma ve korozyonu sayabiliriz. Hatta, bir makinenin veriminin azalması sonucu ortaya çıkan daha fazla enerji ve sarf malzemesi gereksiniminden de sürtünme sorumludur.

NNT'nin yüksek teknoloji ürünü malzemelerinden BORPower® ürün serisinde bulunan Boron Elmas Kristalleri (MCDP) ve Nano Bor'un harika özellikleri, hareketli metal yüzeylerdeki sürtünme, aşınma ve korozyonu çok önemli ölçüde ve sürekli olarak azaltmaya yardımcı olur. Bugünün gittikçe zorlaşan enerji harcamalarını, hammadde darlığını ve çevre şartlarını gözönüne aldığımızda, BORPower®'ın araçlarda yüksek yakıt tasarrufu sağlayarak maliyetleri büyük miktarlarda düşürdüğünü ve çevreyi koruduğunu görürüz.Ayrıca endüstriye yönelik dizayn edilmiş ürünlerimiz, sanayide kullanılan ekipmanların daha az elektrik tüketmesine yardımcı olmaktadır.

BORPOWER ® nano bor kristal kati yağlayıcı özelligi ile tamamen fiziksel bir etkileşim tarzı ortaya koyarak piyasada bulunan diğer yağlayıcı ürünler ile karsılaştırıldığında birçok farklılık sergiler. Alışagelmiş yağlayıcı katkıları kimyasal etkileşim tarzları ortaya koyarak motoryağı, motor iç yüzeyi ve motorun hareketli parçaları ile kimyasal reaksiyona girer.

BORPOWER ® kati yağlayıcılar sınıfındaki en etkili Nano yağlayıcı katkı maddesidir. Örneğin içerdiği aktif maddelerden biri olan nanobor katı yağlayıcı maddeler arasında en düşük sürtünme değerine sahiptir: BORPOWER ® içerdiği parçacıklar nano kristal özelliğindedir yani çok küçük boyutta olmalarından dolayı motorda hiçbir yeri tıkamazlar

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER