YENİ ÇIKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM YASAYI'NIN ÖZETİ

7471 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ÖZETİ

YENİ ÇIKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM YASAYI'NIN ÖZETİ

YENİ ÇIKAN KENTSEL DÖNÜŞÜM YASAYI'NIN ÖZETİ


7471 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ÖZETİ


9 Kasım 2023 tarih 32364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7471 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile önemli düzenlemeler yapıldı.


Yapılan düzenlemelerin amacının; deprem kuşağında yer alan ülkemizdeki yapı stokunun taranarak, riskli yapıların tespit edilmesi, tespit edilen riskli yapıların tahliye edilerek yıkılmasının sağlanması ve güvenli yapıların inşa edilmesine yönelik süreçlerin hızlandırılmasına yönelik olduğu görülmektedir.
Yapılan önemli düzenlemelere aşağıda yer verilmiş olup, ayrıca başlıklar halinde özetlenmiştir:

7471 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ÖZETİ


1- Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremler nedeniyle oluşan hasarlarla bağlantılı olan ve hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davaları ile ilgili süreci kısaltmaya yönelik yasal düzenlemeler yapıldı,


2- “Kentsel Dönüşüm Başkanlığı” kurularak 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununda ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanununda değişiklikler yapılmıştır


3- Riskli yapıların tespitinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi,


4- Riskli yapıların tespitine engel olunamayacağı, engel olunması halinde kolluk kuvveti nezaretinde tespitin resen yapılacağı düzenlendi


5- Riskli olduğu tespit edilen yapıların tapu kütüğüne şerh edilmesi ve maliklere tebliği ve ilan esasları belirlendi


6- Uygulama alanları veya tescil dışı alanların hazine adına tescil yapılacağı belirlendi


7- Yeni kentsel dönüşüm düzenlemesinde rezerv yapı talebi için ön şart getirildi


8- Kanun kapsamındaki alanlarda imar ve yapılaşma haklarının kısıtlanmasına yönelik kapsam genişletildi


9- Tahliye edilen yapılar için kira yardımına ilave olarak yapım için yardım yapılabilmesi yönünde düzenleme yapıldı


10- Riskli yapıların yıktırılması için maliklere 90 gün süre verilip, bu sürede yıktırılmayan riskli yapıların idari makamlarca cebren yıktırılmasına yönelik düzenleme yapıldı


11- Tahliye ve yıkım kararlarının hak sahiplerine tebliğ usulleri belirlendi


12- Kentsel dönüşümlere ilişkin işlemlerin “salt çoğunluk kararı (%51)” ile yapılabilmesine imkan sağlandı,


13- Salt çoğunluk ile alınan kararlara katılmayanların arsa payları rayiç değerinden az olmamak üzere belirlenecek değer üzerinden satılabilmesine imkan sağlandı


14- Salt çoğunluk ile alınan kararın, salt çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere tebliğ usulü belirlendi,


15- Satış işleminin, satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile iptali durumunda yargı kararının dikkate alınması yönünde düzenleme yapıldı,


16- Yoksul ve dar gelirli hak sahiplerine ve eşine oturum hakkı tanındı,


17- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na devredilecek hazine taşınmazlarının, bazı kurum ve kuruluşlar ile yapı sahipleri ve kanuni mirasçılarına doğrudan satış veya kiralama yapılabilmesine imkan sağlandı,


18- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na ön alım hakkı tanındı,


19- Kentsel dönüşüm kapsamındaki alanlar ve parsellere ilişkin onaylanan imar ve parselasyon planları ilan edilecek, ilanlara itiraz edilebilecek,


20- Kanun kapsamındaki uygulamalar ile bu uygulamaların yürütülmesi Bakanlıkça lisanslandırılacak kuruluşlar tarafından yapılabilecek


21- Arsa haline gelen taşınmazda ortaklığın giderilmesi için dava açılabilecek


22- Riskli yapıların tespitine yönelik çalışmalar hak sahiplerinin rızası aranmaksızın Başkanlık tarafından resen yapılabilecek


23- Verilen süre içinde tahliye kararına uyulmaması halinde gerekli izinler alınarak yapıların tahliye ve yıkım işlemleri Başkanlık tarafından cebren yaptırılabilecek


24- Hak sahipliği çalışmaları ve hak sahibinin borçlanması ve tapu devri


25- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından inşa edilecek yapılara “yapı ruhsatı” ve “yapı kullanma izin belgesi” verilmesi süreci hızlandırılıyor,


26- Kahramanmaraş ili ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde depremle bağlantılı davalarda bilirkişi görevlendirilecek
 

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner110

banner109