Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 153) ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı resmen kuruldu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu


Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 153) ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı resmen kuruldu


Afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılacak.

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un gereği çalışmaları yapacak başkanlık, afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlayacak.

Başkanlığın merkez teşkilatı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı, İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden oluşacak.

Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayabilecek.

Bakanlık açıklama yaptı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceği, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün sadece Marmara Bölgesi’nin dönüşümünü takip edeceği, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün ise kentsel dönüşüme kaynak oluşturmak için taşınmazların tarama, planlama, değerleme, geliştirme ve arsa üretim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜME YENİ BİR SOLUK GETİRDİK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüme yeni bir soluk getirdiklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararıyla, kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu karara göre; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz. Bununla birlikte Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın bünyesinde; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü de kuruldu. Bir genel müdürlüğümüz sadece Marmara Bölgesi’ndeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, diğer genel müdürlüğümüz ise Marmara dışında kalan bölgelerdeki çalışmalara yönelecek. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğümüz ise taşınmazları tespit, planlama ve değerleme işlemlerini gerçekleştirerek kentsel dönüşüm sürecine kaynak oluşturacak" ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİN ŞEHİRLERİNİ İNŞA EDECEĞİZ'

Bakan Özhaseki, geliştirdikleri modelle hazineye mali bir yük oluşturmadan güçlü şehirler hazırlayacaklarını ifade ederek, "Yeni düzenlemelerle, inşallah ülkemizi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha hızlı bir şekilde dirençli hale getireceğiz. Türkiye Yüzyılına yakışır sağlam, güvenli, sıfır atık uyumlu, iklim dostu ve mahalle kültürünü yansıtan, akıllı şehir teknolojileriyle donatılmış geleceğin şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılının lideri, çalışmalarımızın hamisi, şehircilik anlayışımızın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeni düzenlemeler ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

*************

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 153

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“e) Mahalli idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı tesislerinin mekânsal strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu konulardaki her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
f)    Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ilişkin envanteri tutmak,”

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
g)   97 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki uygulamalara ilişkin her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak,”

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 306 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ellibeşinci Bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki Bölüm eklenmiş ve sonraki bölüm numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ELLİALTINCI BÖLÜM
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Amaç
MADDE 792/İ- (1) Bu Bölümün amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar İşındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarmı yürütmek üzere kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sonımlııluklaruu belirlemektir.

Tanımlar
MADDE 792/J- (1) Bu Bölümde geçen;
a)    Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanım,
b)    Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
e)    Başkan: Kentsel Dönüşüm Başkanını,
ç) Başkanlık: Kentsel Dönüşüm Başkanlığını, ifade eder.


Kuruluş
MADDE 792/K- (1) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlann Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, ilgili diğer mevzuat ve bu Bölümde verilen görevleri yerine getinnek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, Bakanlığa bağlı ve merkezi Ankara’da bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmuştur.

Teşkilat
MADDE 792/L- (1) Başkanlık, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

Başkanlığın görev ve yetkileri
MADDE 792/M" (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
a)    6306 sayılı Kanun ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b)    Afet riski altındaki yapıların ve alanlann dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlamak.
e)    3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütmek.
ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan
MADDE 792/N- (1) Başkan Başkanlığın en üst amiridir.
(2)    Başkan bu Bölümde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Başkan yardımcıları
MADDE 792/0- (1) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan tarafmdan verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde Başkana vekâlet etmek üzere iki Başkan Yardımcısı atanabilir.


Hizmet birimleri
MADDE 792/Ö- (1) Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:
a)    Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü.
b)    Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü.
c)    Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü.
ç) Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı.
d)    İmar Planlama Dairesi Başkanlığı.
e)    Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı.
f)    İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
g)    Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı.
ğ) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.
h)    Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
ı) Hukuk Müşavirliği.
i)    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
(2)    Başkanlığın hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, bu Bölümde belirtilen faaliyet alanına uygun olarak Başkanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Taşra teşkilatı
MADDE 792/P- (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, her ilde kurulan doğrudan merkeze bağlı kentsel dönüşüm müdürlüklerinden oluşur.
(3)    Kentsel dönüşüm müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları Başkanlık tarafindan çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Uzman istihdamı
MADDE 792/R-(l) Başkanlığın merkez teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisini haiz Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Kentsel Dönüşüm Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

Şirket kurulması
MADDE 792/S- (1) Başkanlık, Cumhurbaşkanı kararı İle şirket kurabilir veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir.

Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 792/Ş- (1) Başkanlık, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlun, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.
(4)    Başkanlık tarafından talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ürettikleri ve kentsel dönüşümde kullanılabilecek sayısal ve sayısal olmayan veri ve envanter bilgisini, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak Başkanlıkla paylaşır.

Atıflar
MADDE 792/T- (1) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Başkanlığa verilen görevlerle ilgili olarak Bakanlığa yapılan atıflar Başkanlığa yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
a)    Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde kurulan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kapatılmıştır.
b)    Bakanlığın mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir illerindeki mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, demirbaş; bu Genel Müdürlük ve müdürlüklere ait yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar, dokümanlar ile yazılım uygulamaları, veri tabanları ve hizmet sunucuları; bu Genel Müdürlük ve müdiirlüklerin yürüttüğü hizmetlerden doğan borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler Başkanlığa devredilmiş sayılır.
c)    Bakanlık mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
ç) Bakanlığın kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin altyapı ve kentsel dönüşüm birimleri ve İstanbul ve İzmir illerindeki mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde istihdam edilenlerin Başkanlık kadro ve pozisyonlarına atanmaları hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
(2)    Başkanlıkça yürütülmesi gereken hizmetler ile 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken ödemeler Başkanlıkta ilgili birimler oluşturulup faaliyete geçene kadar Bakanlığın ilgili merkez ve taşra birimleri tarafından yerine getirilmeye devam edilir.
(3)    Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakan yetkilidir.”

MADDE 7- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro ve pozisyonlar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki ilgili cetvellerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 8- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele "KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANI” ve “KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKAN YARDIMCILARI” satırları eklenmiştir.

MADDE 9- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

15 Ekim 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER