Bina tamamlama sigortasında yeni dönem

Kentsel dönüşüm projeleri ile diğer tüm inşaat projeleri Bina Tamamlama Sigortası kapsamına alındı.

Bina tamamlama sigortasında yeni dönem

Bina tamamlama sigortasında yeni dönem

Kentsel dönüşüm projeleri ile diğer tüm inşaat projeleri Bina Tamamlama Sigortası kapsamına alındı.


Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilave olarak 6 Şubat depremi sonrası hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri ile diğer tüm inşaat projeleri Bina Tamamlama Sigortası kapsamına alındı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme Kurumu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

TÜKETİCİLERE SAĞLANAN KORUMA GÜÇLENDİRİLDİ
Bina tamamlama sigortası ile satıcı/müteahhitin; iflası, ölümü ve teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu teslim edememesi teminat altına alınmıştır. Teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutun teslim edilememesi halinde, mevzuata veya ruhsatlı projeye aykırı işlemler de teminat kapsamına dâhil edilerek arsa sahipleri/tüketicilere sağlanan koruma güçlendirilmiştir.

Ayrıca, konutun sigorta şirketince tamamlanacak olması durumda, sigorta şirketince gecikme süresince hak sahiplerine emsale göre hesaplanacak kira ödemesi yapılmasına ilişkin düzenleme ile hak sahiplerinin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmiştir.

HAK SAHİPLERİNİN BİRİKİMLERİ TEMİNAT ALTINDA
İlave olarak, hem satıcının/müteahhittin hem de hak sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir işleyiş kurgulanmıştır. Bu anlamda, hak sahiplerinin birikimlerinin teminat altına alınmasının yanı sıra satıcı/müteahhitlerin yasal olarak sunmakla sorumlu oldukları teminata, banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubuna başvurmadan ulaşabilme imkânı sağlanarak finansal alternatif yaratılmıştır.

MAĞDURİYETLERİN YAŞANMAMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Son olarak, sigorta şirketlerinin, satıcı/müteahhit üzerinde yapacağı risk değerlendirmesi ile projeye idari, teknik ve finansal risk denetimi sağlanması sonucu sigortanın risk yönetim fonksiyonu da devreye sokularak, inşaat sektöründe ikincil bir denetim mekanizmasının yaratılması sağlanmıştır. Böylece, kentsel dönüşüm ve ön ödemeli konut satış projeleri başta olmak üzere tüm inşaat projelerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi konusunda önemli bir adım atılmıştır.

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

A. SİGORTANIN KAPSAMI
A.1 Sigortanın Konusu
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
kapsamındaki ön ödemeli konut veya devre tatil satışlarında,
a) Satıcının iflas etmesi,
b) Satıcının gerçek kişi olması durumunda mirasçıların mirası reddetmesi şartıyla ölümü
veya
c) A.3 ve A.4 maddelerinde belirtilen haller dışında, satıcının sözleşmede taahhüt edilen
teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması, hallerinde,
teminat hesabında belirtilen tüketicilere, bu genel şartlara ve poliçe özel şartlarına göre
sigorta teminatı sağlar.
Bu sigorta ile sigortacı, ön ödemeli satışa konu proje için poliçe düzenleyerek satıcıya projenin
ön ödemeli satışa konu kısmı için azami bir teminat limiti tahsis eder. Proje kapsamında,
tüketicilere konut veya devre tatil satışı yapılmasından sonra ise konut veya devre tatil satış
bedeli üst sınır olmak üzere her bir tüketici için, müstakil teminat senetleri düzenler. Müstakil
teminat senetlerinin toplamı sigortacı tarafından satıcıya tahsis edilen azami teminat limitini
teşkil eder.
Sadece banka kanalıyla yapılacak ödemeler teminat senedi kapsamındadır.
Taşınmazın kısmen bağlı kredi ile alınması halinde, kredi veren veya konut finansmanı
kuruluşu tarafından sağlanan kredi tutarını aşan kısım teminat kapsamındadır.
Bu sigorta sözleşmesi kapsamında yapılacak tazminat taleplerinin, rizikonun gerçekleşmesini
müteakip 6 ay içinde ve her halükârda, poliçede kararlaştırılmışsa, ek bildirim süresi içinde
yapılması gerekir.
A.2 Tanımlar
Bu Genel Şartların uygulanmasında,
Bağlı kredi: Kanunun 30 uncu ve 35 inci maddeleri kapsamında sağlanan krediyi,
Kanun: 07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
Oturmaya elverişli taşınmaz: Projede ve satıcı ile tüketici arasında yapılan sözleşmede daha
dar kapsamlı bir teslim konusunda mutabakat sağlanmamış olması halinde;
- Konutun çatısının kapanmış, dış ve iç sıvaları ile dış ve iç cephe boyalarının yapılmış,
merdiven ya da asansörünün kullanıma hazır, bağımsız bölüm elektrik, su ve ısıtma tesisatı
ile mutfak, banyo ve sıhhi tesisatının yapılmış, zemininin döşenmiş olduğunun
- Devre tatile ilişkin olarak ise yukarıdakilere ek olarak tüketicinin yararlanabileceği ve projede
yer alan yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve benzeri
hizmetler ile bunlardan yararlanmaya ilişkin unsurların tamamlandığının eksper tarafından
tespit edildiği taşınmazı
Poliçe: Sigortacı tarafından düzenlenerek satıcıya verilen belgeyi,
Proje: Poliçede belirtilen ve ön ödemeli konut veya devre tatil ile çevre düzenlemesi ve sosyal
donatılar dahil bütünü,
Satıcı: Ticari veya mesleki amaçlarla, ön ödemeli konut veya devre tatil satış sözleşmesi
Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları
- 128 -
imzaladığı tüketiciye projede belirtilen niteliklerde taşınmaz yapma vaadinde bulunan ya da
bunun hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Bu sigorta kapsamında “satıcı” için öngörülen hak ve yükümlülükler, ön ödemeli devre tatil
satış sözleşmesi bakımından “sağlayıcı” için de geçerlidir.
Sözleşme: Tüketicinin konut ya da devre tatil satış bedelini önceden peşin veya taksitle
ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı
tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği ön ödemeli satış sözleşmesini,
Taşınmaz: Proje kapsamında, satıcıyla yapılan sözleşmeye konu konutun çevre düzenlemesi
ile sosyal donatılar hariç kısmını ve devre tatili
Teminat senedi: Poliçeye istinaden, sigortacı tarafından tüketicilere iletilmek üzere
düzenlenen ve tüketicinin sözleşme kapsamında banka kanalıyla yaptığı ödemelerin sigorta
teminatı altına alındığını gösteren belgeyi,
Tüketici: 6502 sayılı Kanun kapsamında, ticari veya mesleki amacı olmaksızın satıcıdan
konut veya devre tatil almak amacıyla ön ödemeli satış sözleşmesi imzalayan gerçek ya da
tüzel kişiyi,
Yönetmelik: Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliği ile Devre Tatil ve Uzun Süreli
Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğini ifade eder.
A.3 Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller ve Kıymetler
1) Sözleşmenin kat karşılığı yapılması halinde arsa sahibine ait menfaatler,
2) Proje kapsamında yer alan dükkan, ofis vb. ticari nitelikteki taşınmazlar,
3) Bunlarla sınırlı olmamak üzere, deprem, yanardağ püskürmesi, toprak kayması, fırtına,
dolu, yıldırım, sel ve su baskını gibi doğal afetler nedeni ile projenin tamamlanamaması,
4) Bağlı kredi ile alınan taşınmazlar için kredi verenin veya konut finansmanı kuruluşunun
sorumluluğu ek sözleşmeyle sigorta kapsamına dahil edilebilir.
A.4 Teminat Dışı Kalan Haller
1) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan
veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar, radyo-aktivite
bulaşmaları veya kirlenme,
2) Herhangi nükleer kuruluş, nükleer reaktör veya bunların birleşik veya tamamlayıcı nükleer
parçalarının radyoaktif, zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeli ya da kirletici özelliklerinden
meydana gelen zararlar,
3) Atomik veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme yahut diğer benzer tepkime veya
radyoaktif güç ya da madde kullanılan herhangi bir silah ya da cihazdan kaynaklanan zararlar,
4) Herhangi bir sınai, ticari, zirai, tıbbi, fennîveya sair barışçıl maksatlarla hazırlanan, taşınan,
depolanan ya da kullanılanlar haricindeki radyoaktif izotoplardan kaynaklanan zararlar,
5) Her türlü kimyasal, biyolojik, biyo-kimyasal ya da elektromanyetik silahtan kaynaklanan
zararlar,
6) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan
edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve
askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
7) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili
Yönetmelikler
- 129 -
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal
kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar,
8) Satıcının mevzuata ve projeye aykırı işlemlerinden kaynaklanmaması şartıyla kamu
otoritesi tarafından projede yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar. Bu
takdirde, projenin yeni mevzuata uygun hale getirilmesine kadar geçen süre, sözleşmede
taahhüt edilen teslim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
9) Tüketicinin sözleşmeden cayması veya dönmesi,
10) B.3. maddesine aykırı olarak tüketicinin taşınmazı devir veya teslim almaktan kaçınması,
11) Dolaylı zararlar ile sözleşmede kararlaştırılmış ise cezai şart,
12) Taşınmazın iç kısmında kullanılan fayans, musluk, yer döşemesi, kapı kolu, mutfak dolabı
gibi oturmaya elverişliliği engellemeyen kıymetlerin projede taahhüt edilen nitelikte olmaması.
A.5 Sigorta Sözleşmesinin Süresi ve Sona Erdirilmesi
Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan
günlerde, Türkiye saati ile öğlen 12.00’da başlar ve öğlen saat 12.00’da sona erer. Taşınmazın
tamamlanarak B.3. maddesine uygun şekilde tüketicilere devir veya teslim edilmesiyle
birlikte sigorta sözleşmesi sona erer. Sigortacının, düzenlemiş olduğu teminat senetlerinden
kaynaklanan sorumluluğu, sözleşme konusu taşınmazın devir veya
tesliminden itibaren, herhangi bir işleme gerek olmaksızın sona erer. Satıcı, taşınmazın
tüketiciye teslim edildiğini derhal sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Sigortacı, vermiş olduğu teminat senetlerine ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla,
aşağıdaki hallerde, sigorta sözleşmesini derhal hüküm doğuracak şekilde sona erdirebilir
veya satıcıdan ek güvence ya da ek prim talep edebilir:
a) Satıcının, sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya sigortacıya yanlış
beyanda bulunması,
b) Satıcının sigortacı tarafından talep edilen güvenceyi sunamaması; sigortacıya verilen
güvencenin, yetersiz kalması, hükümsüz veya değersiz hale gelmesi.
Sigorta sözleşmesinin yukarıdaki nedenler ya da başka bir nedenle sona erdirilmesi halinde,
sigortacı durumu Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve adına teminat senedi düzenlenmiş
kişilere 5 iş günü içinde bildirir.
B. POLİÇE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR VE TAZMİNAT
B.1 Poliçe Düzenlenmesinden Önce Beyan Yükümlülüğü
Satıcı, bunlarla sınırlı olmamak üzere, sigorta teminatı talep edilen projeye ve geçmiş
projelerine ilişkin bilgileri, mali durumunu gösteren belgeleri ve kredi değerliliğine ilişkin
bilgileri sigortacıya sunar.
B.2 Poliçe Düzenlenmesinden Sonra Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Satıcı;
a) Nakdi veya gayri nakdi kredi ilişkilerini sigortacıya bildirmekle,
b) Sigortacıya bildirmeksizin üçüncü şahıslara aktifleri üzerinde şahsi ve ayni teminat (kefalet,
ipotek, rehin, mülkiyetin teminat olarak (inançlı) nakli, taşınmaz yükümü vb.) vermemekle.
c) Sigorta teminatı verilmesi kararını etkileyebilecek ve poliçede bildirimde bulunulmasına
ilişkin hüküm bulunan önemli ölçüdeki değişiklikleri sigortacıya bildirmekle,
ç) Zararın meydana gelmesinin muhtemel olduğu hallerde sigortacıyı bilgilendirmekle,
Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları
- 130 -
d) Her ne ad adı altında yapılırsa yapılsın tüketicilerce yapılan ödemeleri, derhal, sigortacıya
bildirmekle,
e) Sigortacının talep etmesi halinde, poliçede kararlaştırılan dönemlerde proje gelişimi ile
ilgili bilgileri vermek, projenin gelişimi konusunda sigortacı tarafından yapılabilecek her türlü
araştırma ve incelemeye izin vermekle ve
f) Tüketicinin sözleşmeden cayması veya dönmesi halinde sigortacıya gecikmeksizin
bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
Sigortacı;
a) Stratejik değişiklikler ile poliçede belirtilmesi kaydıyla, satıcının kredi değerliliği açısından
önemli bulduğu konular ve satıcının faaliyetleriyle ilgili gelişmeler hakkında detaylı bilgi talep
edebilir.
b) Satıcı için bir teminat hesabı tutar ve bu hesaba, her bir tüketici için düzenlenen teminat
senedini düzenlendiği tarih itibariyle dâhil eder.
c) Poliçede kararlaştırılmışsa, teminat senedi düzenlenebilmesi amacıyla sözleşme
akdedilmesinden önce taşınmaz satışı ve tüketici ile ilgili bilgileri satıcıdan talep edebilir.
ç) Poliçede kararlaştırılmışsa, gerekli ön değerlendirmeyi gerçekleştirerek, her bir tüketici
için, satıcının talebi üzerine teminat senedi düzenler.
d) Tüketicinin sözleşmeden cayması veya dönmesi halinde, bahse konu tüketici için
düzenlenen teminat senedini iptal eder ve satıcının teminat hesabından düşer.
e) Teminat senetlerini ve asgari içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenen ve bu sigortaya
ilişkin önemli hususları içeren formu tüketicilere iletir.
B.3 Taşınmazın Devri veya Teslimi
Aşağıdaki hallerde taşınmazın tüketiciye devir veya teslim edildiği kabul edilir:
a) Kat mülkiyetine konu taşınmazın tüketici adına tescili,
b) Kat irtifakına konu taşınmazın tüketici adına tescil edilmesiyle birlikte taşınmazın oturmaya
elverişli bir şekilde zilyetliğinin devri.
c) Şahsi hakka konu devre tatil amaçlı taşınmazın kullanıma elverişli bir şekilde sunulması.
B.4 Rizikonun Ağırlaşması
a) Satıcı hakkında iflas yoluyla takibe başlanması ya da iflas davası açılması,
b) Satıcının,
• borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından
tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
• borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından
kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz
kalması,
• borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,
• mali durumunun sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulmuş
olduğunun tespit edilmesi veya
• poliçe düzenlenirken beyan ettiği proje planı aşamalarında toplam 6 aydan fazla gecikme
olduğunun tespit edilmesi, halinde rizikonun ağırlaştığı kabul edilir.
Yönetmelikler
- 131 -
B.5 Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
Satıcı, sigorta süresi içinde veya rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine
getirmekle yükümlüdür.
a) Poliçeye göre sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş
gün içinde sigortacıya bildirmek.
b) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında
gerçekleştiğini ve sonuçlarının tespiti, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının
kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek.
c) Tüketicinin yaptığı ödemelerle ilgili olarak sigortacıya gerekli bilgi ve belgeleri sunmak.
ç) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya bildirmek.
B.6 Tazminat Tutarı ve Tazminatın İfa Şekli
Sigortacının, sigorta döneminde ödeyeceği tazminat tutarı, poliçede belirtilen azami teminat
limiti ile sınırlıdır.
Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülük uyarınca, riziko
gerçekleştiğinde, tüketicilerce yapılan ödemeleri, anaparası teminat senedinde yer alan azami
tutarı aşmamak üzere yasal faizi ile birlikte geri öder.
Projede belirtilen taşınmaz sayısından daha fazla satış yapılmış olması halinde, teminat
hesabında yer alan tüketicilere ifa ile sigortacı borcundan kurtulur.
Sigortacı sigorta tazminatını, tüketici tarafından taşınmaza ilişkin hakların Yönetmelikte
öngörülen sözleşmenin kuruluş şekline uygun olarak sigortacıya devredilmesi şartıyla
nakden ödeyebilir.
Sigortacı yapacağı değerlendirme sonucunda, poliçede kararlaştırılmış ise, ödeme yapmak
yerine projenin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesine de karar verebilir.
Bu durumda, yeni teslim tarihi yüklenicinin belirlenmesinden itibaren makul süreyi ve her
halde 24 ayı geçemez.
Sigortacı projeyi tamamlayacak müteahhidin seçilmesinde gerekli özeni göstermekle
yükümlüdür.
Riziko, satıcının taşınmazı sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde
tamamlayamaması nedeniyle gerçekleşmişse veya A.3 maddesinde belirtilen hallerden biri
meydana gelmişse, sigortacı projenin tamamlanmasında aynı satıcı/müteahhit ile anlaşabilir.
Binanın tamamlatılmasına karar verilmesi halinde, satıcı, projenin devam ettirilmesine engel
olacak davranışlardan kaçınmak zorundadır.
B.7 Halefiyet
Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesi ve tazminatın ifa edilmesi halinde, tazminat tutarınca
hukuken satıcının yerine geçer ve satıcının sigortaya konu ön ödemeli konut veya devre tatil
projesi kapsamındaki haklarına halef olur.
B.8 Rücu
Satıcı, sigortacının ödediği tazminat tutarını tamamen veya kısmen geri almak için taşınmaza
ilişkin haklar dahil olmak üzere yararlanabileceği diğer talep imkânlarından bağımsız olarak,
düzenlemiş olduğu bina tamamlama poliçesi ile ilgili ödediği tutarı, masraflar ve kanuni
temerrüt faizinden yüksek olmamak kaydıyla sigortacı ve satıcının yapacakları sözleşmede
anlaşacakları temerrüt faizi ile birlikte sigortacıya geri öder.
Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları
- 132 -
Satıcı, sigortacıya karşı sahip olduğu alacakları, ancak bu alacaklar çekişmesiz veya yasal
olarak kesinleşmişse, sigortacının rücu yoluyla talep ettiği tutarlar ile takas edebilir.
B.9 Ek Güvence İstenilmesi
Sigortacının talebi üzerine, satıcı;
a) Sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi, sigortacıya yanlış beyanda
bulunması, mali durumunun sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde
bozulmuş olduğunun tespit edilmesi veya poliçe düzenlenirken beyan ettiği proje planı
aşamalarında toplam 6 aydan fazla gecikme olduğunun tespit edilmesi halinde, azami
teminat limitini aşmayacak şekilde nakit, ipotek, banka teminat mektubu, kefalet sigortası
poliçesi veya uygun görülecek başka bir güvence sunmakla,
b) Güvence talebinin alındığı tarihten, güvencenin fiilen sunulduğu veya mevcut bütün teminat
senetlerinin tasfiye edildiği tarihe kadar olan dönem için ilave prim ödemekle yükümlüdür.
C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
C.1 Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
Sigorta primi, projedeki taşınmaz sayısı, proje süresi, proje bedeli, satıcının geçmiş faaliyetleri
vb. hususlar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Prim ödeme koşulları poliçede belirlenir.
Satıcı; sigorta primini ve faturalanan diğer masrafları poliçede kararlaştırılan şekil ve zamanda
öder.
Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
Sigortacının tüketicilere karşı sorumluluğu, teminat senedi düzenlendiği tarihten itibaren
hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda başlar.
C.2 Sigorta Sözleşmesinde Değişiklik
Sigorta sözleşmesinde yapılan değişiklikler, düzenlenecek bir poliçe zeylinde belirtilmedikçe
yürürlüğe girmez.
C.3 Tebliğ ve İhbarlar
Sigorta sözleşmesine ilişkin tüm irade beyanları ve bildirimler yazılı olarak yapılır.
Satıcının ve tüketicinin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine
aracılık eden acenteye yapılır.
Sigortacının bildirimleri de, satıcının veya tüketicinin bildirilen son adresine noter eliyle ya da
taahhütlü mektupla yapılır. Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup ya da telgrafla yapılan
bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik
ortamda yapılan ve sigortacıya, tüketiciye ve satıcıya ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de
geçerli sayılır.
C.4 Tüketicinin Değişmesi
Sözleşme konusu taşınmazın devir veya tesliminden önce sözleşmenin tarafı olan
tüketicinin değişmesi halinde, poliçede kararlaştırılmışsa devralan tüketiciye ilişkin yapacağı
değerlendirmeden sonra sigortacı, sorumluluğunun yeni tüketiciye karşı da devam etmesine
karar verebilir.
Satıcı, meydana gelen değişikliği, öğrendiği tarihten itibaren derhal sigortacıya bildirmekle
yükümlüdür.
Yönetmelikler
- 133 -
C.5 Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sigorta dolayısıyla, tüketiciye ilişkin öğreneceği
kişisel sırlar ile satıcıya ilişkin öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından
doğacak zararlardan sorumludur.
C.6 Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak
davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık
yapan acentenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki, satıcı aleyhine açılacak davalarda ise
davalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
C.7 Özel Şartlar
Taraflar, poliçede işin niteliğine uygun olarak özel şartlar kararlaştırabilir.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024, 13:29

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER