Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi kabul edildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, tapu işlemlerinde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi kabul edildi!
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi kabul edildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, tapu işlemlerinde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, tapu işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 
Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, tapu işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ve yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve bazı AK Parti’li milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Tapu Kanunu’na eklenen fıkrayla, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları durumunda, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek.

Kadastro tespiti ya da tapu sicilinde gerçekleştirilen işlemler sebebiyle oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına, hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılacak. Yapılacak işlem konusunda tapu kaydının beyanlar hanesine belirtme yapılacak ve bu belirtme düzeltme işlemi kesinleşinceye kadar da korunacak. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerince muvafakat verilmesi halinde düzeltme işlemi yapılacak.

 
Bu süre içerisinde muvafakat verilmezse, tapu müdürlüğünce hatalı kayıt resen düzeltilerek işlem sonucu ile düzeltme işlemine karşı tebliğden itibaren altmış gün içinde asliye hukuk mahkemesinde dava açılabileceği ilgilisine bildirilecek. Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması için yürürlükten kaldırılıyor. Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay ve külfetsiz bir şekilde düzeltilebilmesi için düzenleme yapılıyor. Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı blok numaralarının düzeltilebilmesi için; blok bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğuyla alınmış kararla lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğünün hazırladığı teknik rapor gereğince düzenlenen ve ilgili idarece onaylanan yeni vaziyet planı tapu müdürlüğüne sunulacak.

Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilebilmesi amacıyla lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilgili idarece onaylanan teknik rapor tapu müdürlüğüne sunulacak. Yapılan bu düzeltmelerde ayni ve şahsi hak lehtarlarının muvafakati aranacak. İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy ve mezraların yerleşik alanı, civarı yerleşik alan olarak da tespit edilemeyecek. Maddenin gerekçesinde, valilikler veya belediyeler tarafından plan gerektirmeyen binalar için Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu kapsamında tarım dışı amaçla kullanım izni alınmaksızın ruhsat verildiği tespit edildiği aktarılarak, izin alınma zorunluluğunun İmar Kanunu’na da dercedildiği belirtildi.

Geçici de olsa yapıya izin verilmeyecek
Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda bulunan taşınmazlar, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılarak ya da satın alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilecek. Düzenleme ortaklık payına konu kullanımlardan, yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda alanların kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınarak plandaki kullanım amacına uygun özel tesis de yapılabilecek. İlgili mevzuat uyarınca hiçbir şekilde yapı yapılamayacak alanlarda geçici olarak da olsa yapı yapılmasına izin verilmeyecek. Mevcut yapılar da kamulaştırılıncaya kadar korunabilecek. Bu alanlar beş yıllık imar programı süresi içerisinde kamu mülkiyetine geçirilmek zorunda olacak, bu süre en fazla bir yıl uzatılabilecek. Parsel maliklerinin hisselerini idareye hibe etmeleri veya bedelsiz devretmeleri halinde, idare, devir işlemlerini bedel almaksızın gerçekleştirmekle yükümlü olacak. Bu işlemler için parsel maliklerinden hiçbir vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel de alınmayacak. Kamu kullanımına ait sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının, Hazine veya kamu mülkiyetindeki alanlarla trampa yapılması halinde de şahıs ya da özel hukuk kişilerinden hiçbir vergi, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmayacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenecek. İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılmasıda  esas olacak. İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda da yapılabilecek. Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde ise yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması gerekecek. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlarla koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit yoluyla bu parsellerin plana uygun olarak oluşması da sağlanacak. Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren 3 ay içinde maliklerce anlaşma sağlanamaması halinde, resen tevhit ve fiili duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkili olacak.

Kanuna göre, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında alınacak düzenleme ortaklık payları, yüzden 40’tan yüzde 45’e çıkarılacak ve düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin de yüzde 45’ini geçemeyecek.

 
Mevcut düzenlemede olan kamu ortaklık payları (KOP) kaldırılarak yerine düzenleme ortaklık payı (DOK) geliyor. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerle bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmi kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarından meydana gelecek.

Düzenlemeye tabi tutulan alan içinde yer alan taşkın kontrol tesisi alanları Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanacak. Bölgenin ihtiyacına ayrılan alanlardan belediye hizmetleriyle ilgili olanlar, bu amaçlarla kullanılmak şartıyla ilgili belediye adına, diğer alanlar ise imar planındaki kullanım amacı doğrultusunda, bu amacı gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil edilecek. Herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmayacak fakat her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması halinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını yüzde 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi de yapılabilecek.

Belediye veya valiliğin parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden itibaren 5 sene içinde yapması ve onaylaması esas olacak. Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve işlemlerinden belediyeler veya valilikler de sorumlu olacak. Mevcut yapılar sebebiyle parsellerden düzenleme ortaklık payı alınamadığı hallerde, bu payın miktarı, düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak kamulaştırmada kullanılmak üzere bedele dönüştürülecek. Bedel takdiri, bedel tespiti esasları da gözetilerek Sermaye Piyasası Kanunu’na göre lisans almış gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare takdir komisyonlarınca raporlandırılarak tespit edilecek.

Tespit edilen bedel, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde de belirtilecek. Tespit ve ilan edilen bedel, yeniden değerleme oranında güncellenmek suretiyle ödenmedikçe devir yapılamayacak ve yapı ruhsatı da verilemeyecek. Bedelin tamamen ödenmesi durumunda taşınmaz maliki ya da idarenin talebi üzerine terkin edilecek. Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek olan parseller, öncelikle düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, bu mümkün olmuyorsa en yakınındaki eşdeğer alandan verilecek. Düzenleme alanında yer alan imar adalarında, asgari parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve araziler, hisse sahiplerinin muvafakati halinde veya fiili kullanım esasına göre müstakil hale getirilebilecek. Uygulama imar planında hüküm bulunmaması durumunda yönetmelikte belirlenen asgari parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamayacak. Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaç ve yapılar, belediye veya valilikçe bedeli ödenerek sökülüp yıkılabilecek.

Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek. Belediye ve mücavir alanlar içinde ya da dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek. Etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunlu hale gelecek. Etüt ve projelerinin inşasının sorumluluğu da müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ait olacak.

 
Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına da işlenecek. Bu alanlara yapılacak seralar için yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak şartıyla yola cephe sağlama koşulu aranmayacak. Yapılaşmamış parseller, parsel maliklerinin muvafakati, araç giriş ve çıkışlarının trafiği aksatmaması ve ilgili idareden izin alınmak kaydıyla zemini geçirimli malzemeyle kaplanarak ve gerekli işaretlemeler yapılarak, yapı kapsamına girmeyecek şekilde açık otopark olarak da işletilebilecek. - Metruk binaların yıkım işlemleri Metruk yapılar ile bir kısmı ya da tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine bu yapıların izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılacak.

Tebligat yapılamaması durumunda bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süreyle ilan edilecek. Tebligat varakası, tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya da asılacak. Malik dışında binada ikamet için oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılacak. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması durumunda, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılacak.

Yapılan masraflar yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilecek. İmar planlarında kamu hizmetleri için ayrılan yerlerde alanı, sınırı, hisse düzeltimi yapılamaması sebebiyle zamanla sicili ile zemini uyumsuz hale gelen veya zamanla farklı nedenlerle fiili kullanıcısı ile maliki farklılaşmış parseller gibi konu çeşitliği ve taraf fazlalığı bulunan ve münferit davalarla çözümü mümkün olmayan taşınmazların sınır ve koordinatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Belirlenen alanlarda her türlü iyileştirme, iş ve işlemler ile tapudaki işlemlerin yürütülmesinde, imar planı ve imar uygulamaları ve hak sahibine devir ve benzeri ilgili işlemlerde bakanlık yetkili olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından belirlenecek.

Kanuna göre, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ve bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Bu gelirler hakkında Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerindeki hükümler de uygulanmayacak.

Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması durumunda ayrıca satış bedeli alınmayacak. Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil de alınmayacak.

Tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek ve satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış tutarından mahsup edilecek. Bu tutardan fazlası ise iade edilmeyecek. İmar Kanuna eklenen maddeyle yürürlük tarihinden önce ilgili idare veya yetkili kurumca onaylanmış fakat tescil işlemi tamamlanmamış parselasyon planlarında hesaplanmış düzenleme ortaklık payı kesintilerine göre yürütülen iş ve işlemlere iki sene süreyle devam edilecek. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılacak.

Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 sene içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, son kayıt malikinden tahsil edilecek. Bu süre içerisinde tarım arazilerinin 3 sene aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaması halinde, satış işlemi iptal edilerek, taşınmaz resen Hazine adına tescil edilecek ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edilecek.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesis bedeli, yapı yaklaşık birim maliyet bedelinin yüzde 5’i şeklinde hesaplanacak. İstanbul ili Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesinin yerleşim alanında bulunan Hazineye ait taşınmazların 7 bin metrekareye kadar olan kısmı 19 Temmuz 2003'ten önce kullanılıyor olması ve kullanımın halen devam etmesi kaydıyla ve 31 Aralık 2019'a kadar idareye başvuruda bulunulması halinde, kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine doğrudan satılabilecek. Satışlarda satış bedeli, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı, uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlarda Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı da Hakkında Kanunu’nun, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanacak.

Türk Medeni Kanunu’nun, ipoteğin terkinini isteme hakkına ilişkin düzenlemesinde yapılan değişiklikle ipotek süreli olarak kurulmuşsa sürenin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde ipotekli taşınmaz üzerinde İcra ve İflas Kanunu’na göre şerh konulmaması durumunda ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilecek. Bu düzenleme, kanun yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Belediye Kanunu uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içerisinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait olup harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen gayrimenkuller için Cumhurbaşkanı tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararı alındığı tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmeyecek ve tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek. Tahsil edilenler de iade edilecek.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na eklenen geçici maddeyle 19 Temmuz 2005'ten önce onaylanan 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planları veya arsa vasfı kazanmış parseller ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlenen onaylı köy ya da mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilecek 2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması sebebiyle satın alma ve iade hakkından yararlanamayanlara, 31 Aralık 2020'ye kadar başvuruda bulunmaları halinde durumlarına göre eş değer 2/B arazisi verilebilecek. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’na eklenen geçici madde ile başvuru ve ödeme süreleri de uzatılıyor.

Buna göre, 2/B alanlarında yer alan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi, 16 Aralık 2019'ya kadar uzatılıyor. Süresi içinde başvuru yapılmayan taşınmazların satış bedeli, 2/B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazileri için kanunda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden ve ödeme yapmak için idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için TÜFE aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.

Süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuru süresinin uzatılmasından faydalanabilmesi için bu şekilde hesaplanan satış bedelinin yüzde 50’sinin yapılacak tebligattan itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekecek. Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin düzenlemeden faydalanabilmesi için vadesi geçmiş taksit tutarlarının tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise yüzde 50’sinin 16 Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında belirtilen haklar ve şerhler, muvafakat aranmaksızın sadece söz konusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan malike düşecek bağımsız bölümler üzerinde devam ettirilecek. Dönüşüm uygulamalarındaki taşınmazların, dönüşüm uygulamaları için yapım işini üstlenen müteahhide devredilmesi durumunda, müteahhidin üçüncü kişilere olan borçları sebebiyle bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir uygulanamayacak. Yapım işine başlanılmasından itibaren 6 ay içerisinde kat irtifakının kurulmaması halinde bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbirler uygulanacak. Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması halinde, yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve idarenin iznine göre yapılabilecek.

Müteahhit kendi payına düşen bağımsız bölümlerin satışına izin verilmesi için idareye müracaat edecek. İdare, yerinde tespit yaparak ya da yapı denetimi sisteminden kontrol ederek inşaatın tamamlanma oranını belirleyecek ve bu oranın yüzde 10’u altındaki oranda müteahhit payına düşen bağımsız bölümlerin satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirecek. Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında ya da bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakatı gerekecek.

Maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde maliklerce anlaşma sağlanmasından sonra bir sene içerisinde yeni yapının yapım işine başlanılmamışsa ya da yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az 6 aydır inşai faaliyete devam edilmiyorsa sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğuyla karar alınabilecek. Bu kararla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurularak yeni yapının yapım işine başlanılıp başlanılmadığının ya da yapım işinin, projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla devam edip etmediğinin tespiti istenecek. Belirtilen durumların tespiti halinde, müteahhide 30 gün süre verilerek işe başlaması veya devam etmesi gerektiği, aksi takdirde bu sürenin bittiği tarihte sözleşmelerin resen feshedileceği de bildirilecek. Buna rağmen işe başlanılmaması ya da devam edilmemesi durumunda, ayrıca ihtar çekmeye gerek kalmaksızın 30 günlük sürenin bittiği tarihte hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın resen feshedilmiş sayılacak. Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri, hak sahiplerinden geri talep de edilemeyecek. Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarla kendiliğinden çöken ya da zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılabilecek.

Riskli yapıların listesi kapılarına asılacak
Riskli olarak tespit edilen yapıların listesi, bu yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta da iki gün süreyle ilan edilecek. Riskli yapı tespiti işlemi, asılacak bu ilanla maliklere şahsen tebliğ edilmiş sayılacak. Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce ya da kanuni temsilcilerince iki gün içinde itiraz edilebilecek ve itirazlar 3 gün içerisinde teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanacak. Yapıların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen süre içinde tahliye edilmesi mecburi olacak. Verilen sürede yapıların tahliye edilmemesi halinde, kilitli olan kapıları açmak ya da açtırmak da dahil olmak üzere tahliye ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemler, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla yapılabilecek. Tapuda yapılacak olan satış, devir, ipotek tesisi işlemleri ile tapu kaydındaki hakların ve şerhlerin terkini işlemleri de dahil bütün tapu ve kadastro işlemleri, yıkım ve yapıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat iş ve işlemleri, diğer idareler nezdinde yürütülecek iş ve işlemler, maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşüne göre yapılacak.

Uygulama yapılacak olan alanda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan dönüşüm uygulamasına dahil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar, Bakanlığın talebi üzerine Hazine adına da tescil olacak. Yapılacak yeni yapılar için inşaat ruhsatı, Hazine adına düzenlenecek ve hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bağımsız bölümlerin devri yapılıncaya kadar kat irtifakı ile kat mülkiyeti de Hazine adına kurulacak. Uygulama yapılacak olan alan sınırları içinde bulunan taşınmazlarla ilgili daha önce imzalanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, bu sözleşmelerin taraflarının ve diğer ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, uygulamaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülmesinin uygun görüldüğü tarih itibarıyla feshedilmiş sayılacak. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle, kanunun yürürlüğe girmesinden önce müteahhitten kaynaklanan sebeplerle inşaatına başlanmamış veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş yapım işlerinde de bir senelik ve altı aylık süreler beklenmeden sözleşmenin feshi imkanı getiriliyor. Teklife ihdas edilen maddeyle, Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç sene görev yapan, mevzuatta öngörülen diğer şartları taşıyan personelden, beş yıl içerisinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar "Milli Emlak Uzmanı" kadrosuna atanacak. Diğer bir yandan, kamu taşınmazları üzerinde yapılacak olan kamping ve günübirlik turizm tesisleri için kesin tahsis yapılmasına ilişkin sürenin 20 yıl olarak düzenlenmesine ilişkin madde, tekliften çıkarıldı.

İsa Kırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER