MİLLİ EĞİTİM VAKFI BURS VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI BURS VE YARDIM YÖNETMELİĞİataşehirweb rehberi

MİLLİ EĞİTİM VAKFI BURS VE YARDIM YÖNETMELİĞİ
MİLLİ EĞİTİM VAKFI BURS VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve ortaöğretim Kurumları (Özel Öğretim Kurumları öğrencileri hariç) öğrencilere verilecek burs ve yardımlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere burs verme şartlarını, burs verilecek öğrencilerin seçimi ile ilgili hususları, öğrencilere yapılacak yardımları ve bu konuda yapılması gereken işlemlere ait esasları kapsar.
Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik, Milli Eğitim Vakıf Senedinin 3. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;
a - Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığını,
b - Vakıf, Milli Eğitim Vakfını,
c - Vakıf Senedi, Milli Eğitim Vakfının kuruluşu ile ilgili resmi belgeyi,
d - Yönetim Kurulu, Milli Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulunu,
e - Genel Müdürlük, Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğünü,
f - Burs, Milli Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulunca tesbit edilen ve şartları taşıyan öğrencilere verilecek yıllık veya aylık miktarı,
g - Öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarla ortaöğretim kurumları öğrencilerini, (Özel öğretim kurumları öğrencileri hariç)
h - Şartlı burs, karşılığı kuruluş, kurum veya kişiler tarafından bu maksat için kullanılmak üzere verilen ve Vakfımız aracılığı ile yıllık veya aylık olarak burs veren tarafından belirtilen veya Vakfımızca Genel esaslar çerçevesinde seçimi yapılan öğrencilere verilen parayı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
VAKIFCA VERİLECEK BURSLAR
Verilecek Burs ve Miktarı

Madde 5 - Vakfın amacına uygun olarak, öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamalarına imkân vermek üzere Vakıfca burs tahsis edilir.

Madde 6 - Hangi çeşit ve derecedeki okuldan ne kadar öğrenciye burs verileceği ve burs tutarı her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunca tesbit edilir ve bütçeye gerekli ödenek konur. Her yılın Nisan ayı içerisinde Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara duyurulur.
Başvuru Süresi

Madde 7 - Burs alabilmek için başvuru, her yılın 1 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında, öğrenci velisi tarafından öğrencilerin öğrenim gördüğü veya mezun olduğu yahut ayrıldığı Okul Müdürlüğüne Form dilekçe ile yapılır.

Madde 8 - Başvuruda bulunacak öğrencilerde aranan nitelikler
a. T.C. Vatandaşı olmak,
b. Karakterli ve Milli duyguları sağlam olmak,
c. Maddi imkânları bulunmamak.
Bunun için ailenin gelir toplamının fert başına düşen net miktarının içinde bulunulan mali yılın Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi gerekir. Bunun tesbitinde ilgilinin beyanı esastır.
d. Gireceği okulun yönetmeliğinde tesbit edilen kayıt kabul şartlarını taşımak,
e. Bulunduğu sınıfta bir yıllık olup sınıfını bütünlemeye kalmadan geçmiş olmak,
f. Müracaat ettiği öğrenim yılında "kınama" cezasından, daha önceki yıllarda ise "okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasından daha ağır bir ceza almamış ve anarşik olaylara katılmamış olmak."
İstenecek Belgeler

Madde 9 - Başvuruda bulunan öğrencilerden istenecek belgeler.
a. Form dilekçe,
b. Nüfus İdaresinden alınacak onaylı nüfus kayıt örneği,
c. Öğrenime ara verenlerden iyi hal kağıdı (savcılıktan)

Madde 10 - Süresi içinde başvuran öğrencilerin belgeleri, okul Müdürlüklerince Ağustos ayının ilk haftası içinde Genel Müdürlükte bulunacak şekilde gönderilir.
Form Dilekçe

Madde 11 - Form dilekçe iki bölümden ibarettir. Birinci bölümde öğrencinin kimliği, aile ve gelir durumuna ait bilgiler yer alır. Öğrenci tarafından doldurulur velisi ile birlikte imzalanır. İkinci bölüm öğrencinin sınıf geçme, ceza ve başarı durumları ile ilgilidir. Sınıf öğretmeni ve Okul Müdürü tarafından doldurulup imzalanır (EK:1)

Form Dilekçeye Güven

Madde 12 - Form dilekçede yer alan öğrenci ve veli beyanına güvenilir. Form’ daki bilgilerde bir değişiklik olması halinde durumu öğrenci veya velisi 30 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
Öğrencinin adresinde meydana gelen değişikliği Genel Müdürlüğe bildirmemesi veya verdiği adreste kendisinin veya velisinin bulunmaması halinde ise, dosyasındaki son adresine Vakıfca yapılacak tebligatlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35. Maddesi gereği yapılmış sayılır.
Belge ve Durum Araştırma

Madde 13 - Vakıf, gerektiği takdirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırır.
Böyle bir araştırma sonunda dosyada bulunan son bildiriye aykırı olarak, burstan faydalanmamayı gerektirecek şekilde değişik bir durum tesbit edilip belgelendirildiğinde burs kesilir.
Öğrencilerin Seçimi

Madde 14 - Başvuru belgesi Genel Müdürlükçe incelenir, değerlendirilir ve öğrenciler aldıkları puanlara göre sıra cetveline yazılır.
Sıralama cetveli esas alınarak, en fazla puan alandan başlanarak tesbit edilen kontenjan kadar öğrenci asıl, yine sıraya göre kontenjan % 10’nu da yedek olarak seçilir. Seçilen öğrencilere durum Eylül ayı içinde yazı ile bildirilir.
Bu öğrenciler bulundukları yerin Ziraat Bankası şubesinde birer hesap açtırarak, hesap numarasını engeç 15 gün içinde Vakıf Genel Müdürlüğüne bildirirler. Ekim ayından itibaren burs ödemesi bu hesaplar aracılığı ile peşin ve aylık olarak yapılır.
Sıralamada Esaslar

Madde 15 - Sıralamaya esas alınmak üzere belgelerini tamamlayan öğrencilere 50 şer puan verilir, ayrıca;
a. Başarı Durumundan;
Son Yılda,
(1) Takdirname Alanlara ............................ 10
(2) Teşekkür Belgesi Alanlara ..................... 8
(3) İyi derecede sınıf geçenlere ................... 6
(4) Orta derecede sınıf geçenlere .................. 5
b. Aile Durumundan;
(1) Annesi ve babası olmayanlara ................... 20
(2) Babası olmayanlara ............................. 15
(3) Annesi olmayanlara ............................. 10
(4) Ailesi ayrı yaşayanlara ........................ 5
c. Ailenin Gelir Durumundan;
(1) Kiralık Evde Oturanlara ........................ 10
(2) Yüksek öğretimde kardeşi bulunanların herbirine .......................................... 5
(3) Kendisinden başka okula giden her kardeşi için .. 3
d. Devam ettikleri Okul Türü Bakımından ;
(1) Endüstri Meslek Lisesine devam edeceklere ...... 12
(2) Anadolu Lisesine devam edeceklere .............. 8
(3) Genel Liselere devam edeceklere ................ 6
(4) Kız Meslek Lisesine devam edeceklere ........... 4
(5) Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine devam edeceklere ......................................... 3
(6) Diğer Meslek Liselerine devam edeceklere ....... 2
e. Öğretmen Çocuklarına
(1) Öğretmenin görev yaptığı yerde çocuğunun devam edeceği düzeyde okul bulunmayanlara ................ 10
(2) Diğer öğretmen çocuklarına ..................... 5
f. Öğrencinin ikamet ettiği illerin gelişmişlik durumuna göre (İlçe, bucak, kasaba dahil)
(1) İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, İçel, Bursa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir İl’lerinde oturanlar ............ 3
(2) Rize, Zonguldak, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Aydın, Trabzon,
Antalya, Samsun, Manisa, Isparta, Tekirdağ, Edirne, Kütahya, Elazığ, İl’lerinde oturanlara ............................................ 4
(3) Amasya, Malatya, Kırklareli, Nevşehir, Muğla, Erzurum, Burdur, Erzincan, Çanakkale, Kırşehir, Giresun, Denizli, Bolu, Artvin, İl’lerinde oturanlara..5
(4) Uşak; Siirt, Niğde, Afyon, Çorum, Kars, Çankırı, Sivas, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Bitlis, Bilecik, Şanlıurfa, İl’lerinde oturanlara ...... 6
(5) Tokat, Kastamonu, Gümüşhane, Van, Ordu, Tunceli, Sinop, Ağrı, Yozgat, Adayıman, Mardin, Muş, Hakkari, Bingöl, il’lerinde oturanlara ......7
Puan verilir.

Bursun Süresi

Madde 16 - Yıllık burs süresi 12 aydır. Burs alan öğrenciye şartları taşıdığı sürece, devam ettiği ortaöğretim okulunu bitirinceye kadar burs verilmeye devam edilir.

Madde 17 - Vakıfca verilen burslar karşılıksızdır.
Bursun Kesilmesi

Madde 18 - Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin bursu kesilir.
a. Öğrencinin beyanının doğru olmadığının anlaşılması,
b. Disiplin cezası alması veya anarşik olaylara karışması,
c. Öğretim yılı sonunda sınıf geçememiş veya bitirme imtihanlarında başarısız olması,
d. Burs almaya başladıktan sonra diğer resmi veya özel kuruluşlardan burs, kredi vb. yardım alması,
e. Devamsızlık süresini doldurması,
f. Kendi isteğiyle veya başka sebeplerle öğrenimini bırakması,
g. Kendi isteğiyle burs isteğinden vazgeçmesi,
h. Öğrenimini tamamlaması,
Bu durumlardan birinin ortaya çıkması halinde, öğretim kurumları 15 gün içinde durumu Genel Müdürlüğe bildirirler.
Sözkonusu öğrencilerin bursları, kurumlarınca bildirilen tarihi takip eden ay sonunda kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİLER VE KURUMLARCA VERİLEN BURSLAR
Şartlı Burs Bağışı

Madde 19 - Kişi veya kurumların burs olarak öğrencilere verilmek üzere şartlı bağışları Vakıfca kabul edilebilir.

Madde 20 - Bağış veya yardımda bulunan kişi, kurum veya kuruluşun bursun kullanılması ile ilgili herhangi bir şartının bulunmaması halinde Vakfın verdiği burslara ilave yapılır ve birlikte aynı işlemlere tabi olur.

Madde 21 - Bu bursların kullanılmasında; bağış ve yardım yapanların Kanunlara uygun, şartlar ileri sürmeleri halinde ise bu şartlara uyulur.

Madde 22 - Aday gösterilen öğrencinin bursu, burs verenin belirttiği tarihden başlar ve burs ödemeleri bu yönetmeliğin 13. Maddesi doğrultusunda yapılır.

Madde 23 - Bu şekilde burs verilen öğrencinin, öğrenim görmekte olduğu kurum veya öğrenim alanını değiştirmesi, bu yönetmelikte belirtilen burs verme şartlarını veya bağış yapanın şartlarını kaybetmesi halinde burs verenin de görüşü alınarak durumu Genel Müdürlükçe değerlendirilir, sonuç burs verene ve öğrenciye duyurulur.

Madde 24 - Bu tip bursların ödeme süresi, bursu veren tarafından belirtilen müddet kadardır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMLAR
Yardım Ödeneği

Madde 25 - Yetenekli, çalışkan ve muhtaç öğrencilerin kitap, gözlük, vb. öğretim ihtiyaçları ile sağlıkla ilgili ilaç, tedavi giderleri ve giyim-kuşam ihtiyaçlarını karşılamak üzere her yıl Vakıf bütçesine gerekli ödenek konur.
Yardım Ödeneğinden Faydalanacaklar

Madde 26 - Herhangi bir yerden burs alan veya parasız yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin dışında kalan muhtaç ve çalışkan öğrenciler bu yardımdan faydalanır.
Yardımdan Faydalanma Esasları

Madde 27 - Muhtaç durumda olduğu tesbit edilip yardım yapılması gereken öğrencilere verilecek kitap-kırtasiye, giyim-kuşam bedelleri ile görme ve işitme cihazları, sağlıkla ilgili diğer protez ücretleri ve gerek ayakta, gerek hastahanede yatarak yapılacak tedavi giderleri için Vakıfca ödenecek miktarlar her yıl bütçe ile birlikte Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 28 - Lüzumlu görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu Kararı ile Vakıf Genel Müdürlüğü bazı eğitim kurumlarına toplu halde sosyal yardımda bulunabilir.

Madde 29 - Vakıfca sağlanan sosyal yardım ödeneği şartlar yerine getirildiğinde öğrencinin kendisine verilebileceği gibi, öğrenim görmekte olduğu eğitim kurumuna da gönderilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Madde 30 - Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme konulmaz.

Madde 31 - Genel Müdürlükte, burslu öğrencilerin her biri için bir dosya tutulur. Bu dosyada öğrenci ile ilgili bilgi ve belgeler saklanır.

Madde 32 - Burs verilen öğrenci Vakıfca hayat boyu izlenir, ilişkilerin kesilmemesine dikkat edilir.

Madde 33 - Bu yönetmelikte yapılacak değişiklikler veya ilaveler Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3 çokluğu ile yapılır.
Yürürlük

Madde 34 - Bu yönetmeliği Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü yürütür.

Madde 35 - Bu yönetmelik, Yönetim Kurulunun 4.2.1986 gün ve 1986/2-67 sayılı kararı ile kabul edilmiş, uygulamaya konulmuştur.


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER