Sigorta Eksperi Nasıl olunur

Eksperlik Dalları, Sigorta Eksperlerinde Aranan Nitelikler

Sigorta Eksperi Nasıl olunur
 Sigorta Eksperi Nasıl olunur
Eksperlik Dalları, Sigorta Eksperlerinde Aranan Nitelikler

Eksperlik dallarına göre ruhsatnameler

Sigorta eksperliği ruhsatnameleri Ek:1'de dökümü yapılan risk türlerine göre aşağıdaki eksperlik dallarında ayrı ayrı verilir. 

a) Kara araçları, 
b) Hava, deniz ve demiryolu araçları, 
c) Emtia ve kıymete ilişkin nakliyat, 
ç) Yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık, 
d) Mühendislik, 
e) Kredi ve finans - Emniyeti suistimal, hukuksal koruma ve destek, 
f) Sağlık, hastalık ve ferdi kaza, 
g) Tarım ve hayvan hayat.

Ek:1'de yer alan "sorumluluk genel" dalının alt dallarına ilişkin ekspertizin sorumluluğun türüne göre ilgili dalda ruhsatı bulunan eksperce yapılması esastır. Müsteşarlık, Birlik ve İcra Komitesinin görüşleri çerçevesinde, Ek:1'de yer alan "sorumluluk genel" dahil tüm dalların alt dallarının bir başka eksperlik dalının altında değerlendirilmesine izin verebilir.

Müsteşarlık, günün ihtiyaçlarına göre birinci fıkradaki eksperlik dallarına ilave olarak yeni eksperlik dalları ihdas edebilir.
Gerçek ve tüzel kişi eksperlerde aranan nitelikler

Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türkiye'de yerleşik olması,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
c) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,
ç) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, 
d) Kara araçları eksperlik dalında en az iki yıllık, diğer eksperlik dallarında dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

Eksperlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: 

a) Merkezlerinin Türkiye'de bulunması, 
b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, 
c) Yetkililerinin, gerçek kişi ortaklarının ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinin Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, ayrıca iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
ç) Mesleki faaliyetlerde şirketi imzası ile temsil ve ilzam eden yetkililerinin eksper olması, 
d) Ana sözleşmelerinin ilgili maddelerinde; esas faaliyet konusunun "münhasıran sigorta eksperliği" olarak belirtilmesi, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan faaliyetlere yer verilmemesi, ana sözleşme değişikliklerinden önce gerekli mercilerden izin alınacağına dair bir hükmün bulunması,
e) Ticari unvanlarında "sigorta" kelimesinin yanında "eksper" kelimesinin veya türevlerinin kullanılması, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan kelimelerin bulunmaması,
f) Gerekli görülmesi halinde İcra Komitesince belirlenecek fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usûllerle eksperlik belgesi almış kişiler, aşağıdaki şartları sağladıkları ve Türk sigortacılık mevzuatı ile ilgili sınavı kazandıkları takdirde, sahip oldukları eksperlik dalında, bu Yönetmelik çerçevesinde eksper olarak değerlendirilir:

a) Eksperlerde aranılan niteliklere sahip olmaları,
b) Belge aldıkları ülke otoriteleri listesine kayıtlı olmaları,
c) Belge aldıkları ülke otoritelerinden alacakları ve halen eksper olarak faaliyette bulunduklarını kanıtlayan belge getirmeleri.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER