ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI

Sabah Gazetesi’nin 09.08.2017 tarihinde yayınlanan, diğer medya organlarınca da alıntılanan haberler hakkında Ataşehir belediyesi'nden basın açıklaması.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI
ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI 

Sabah Gazetesi’nin 09.08.2017 tarihinde yayınlanan, diğer medya organlarınca da alıntılanan haberler hakkında Ataşehir belediyesi'nden basın açıklaması.


 ASILSIZ VE HAKSIZ İDDİALARA YANIT

 KAMUOYUNA DUYURULUR!

  Sabah Gazetesi’nin 09.08.2017 tarihinde yayınlanan, diğer medya organlarınca da alıntılanan haberlerde, Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İLGEZDİ ile ilgili daha önce soruşturma konusu yapılmış ve “kovuşturmaya gerek olmadığı” yönünde kesinleşmiş yargı kararları görmezden gelinmiştir.

 Gazeteciliğin en kutsal saydığı cevap hakkı hiçe sayılarak Ataşehir Belediyesi ve Başkanı Battal İLGEZDİ, kamuoyu nezdinde “CHP’li Battal İlgezdi milyonları açıklayamadı” gibi başlıklarla  karalanmaya çalışılmıştır. Hem yargı kararları, hem objektif gerçekler hiç de bahsedildiği gibi değildir.

 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ’nin Vekili Av. Ömer Faruk HANSU tarafından kesinleşmiş yargı kararlarıyla ilgili detaylı açıklama aşağıdadır.

 Ataşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah., 232 pafta, 1937 ada, 7 parselde kain Erguvan Barış Parkı İhalesi’nde ihaleye fesat karıştırma iddiaları ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu 2011/33261 Srş.numara  ile yapılan soruşturma dosyası üzerinden 4483 sayılı yasa uyarınca T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Mülkiye Müfettişleri Mustafa TAM ve M. Hulusi ALTUNEL tarafından 01.03.2012 tarih ve 86/7 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir. İşbu rapor içeriğinde Erguvan Barış Parkı İhalesi ile ilgili olarak;

 Ön İnceleme konusu ihalenin ilk defa 01.06.2010 tarihli Belediye Encümen Kararı ile yapıldığı, ihalede ihale bedeli yaklaşık maliyetin üstünde olmasına rağmen, ihalenin 14.06.2010 tarihinde müvekkilimiz Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İLGEZDİ tarafından “yeterli rekabet koşullarının sağlanamaması” nedeniyle iptal edildiği; ikinci ihalenin ise hem iki ayrı gazetede hem Resmi Gazete’de yayımlandığı ve herkesin katılımına açık olduğu;

 Bu bağlamda, ikinci ihalenin YAKLAŞIK MALİYETİN VE BİRİNCİ İHALENİN ÜSTÜNDE İHALE EDİLDİĞİ, DOLAYISIYLA, “İHALEDE BEDELİN DÜŞÜK OLDUĞU VE BELEDİYENİN ZARARA UĞRATILDIĞI” İDDİASININ SÜBUTA ERMEDİĞİ; yönlerinde değerlendirilme yapılarak müvekkilimiz Ataşehir Belediyesi Başkanı Sayın Battal İLGEZDİ ve diğer ihale yetkilileri hakkında Ön İnceleme Raporu uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından 06.03.2012 tarih ve 2012/128 karar sayılı Soruşturma İzni Verilmemesi kararı verilmiştir.

 İşbu karara karşı şikayetçi tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay 1. Daire Başkanlığı 04.12.2012

tarih ve 2012/1438 E. 2012/1848 K. sayı ile itirazlar “Ön İnceleme Raporu ile eki bilgi ve belgelere göre 1., 2., 3-a, 3-b, 4., 6., 9-a ve 10. maddelerden ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından,  İçişleri Bakanı’nın 06.03.2012 tarih ve Mül. Tef. Kur. Bşk. 2012/128 sayılı kararının 1., 2., 3-a, 3-b, 4., 6., 9-a ve 10. maddelerden ilgililer için Soruşturma İzni Verilmemesine ilişkin kısmın şikayetçi tarafından yapılan itirazın reddine” kararı ile ONANMIŞ ve KESİNLEŞMİŞTİR.

 İşbu hal üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu 2011/33261 Sr. nolu dosya üzerinden 09.12.2013 tarihli “Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verilmekle işbu karar; “Küçükbakkalköy, 232 pafta, 1937 ada, 7 parsel kayıtlı Erguvan Barış Parkı ihalesinin mevzuata aykırı yapıldığı, ……….. Belediye tarafından 2009-2010, 2011 yıllarında yapılan ihalelerde rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle şikayetlerde bulunulmuş ise de, bu şikayetlerle ilgili yapılan inceleme sonucunda İçişleri Bakanlığı’nın 06.03.2012 tarih ve Mül. Tef. Kur. Bşk. 2012/128 sayılı kararıyla Battal İLGEZDİ, ………….  haklarında Soruşturma İzni Verilmemesine dair karar verilmiş olup, şikayetçilerin itirazı üzerine Danıştay 1. Dairesi’nin 04.12.2012 tarih 2012/1438 E. 2012/1848 K. sayılı kararıyla itirazın reddine dair karar verilerek yukarıda adları yazılı şüpheliler hakkında verilen İçişleri Bakanlığı kararının yine yukarıda yazılı suçlamalarla ilgili kesinleşmiş olması nedeniyle; şüpheliler hakkında KAMU ADINA EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA” kararı verilmiştir içeriğine haizdir.

 İşbu karara karşı yapılan itiraz da İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi 19.02.2014 tarih ve 2014/182 D. İş sayılı karar ile “Soruşturma evrakı kapsamına, İstanbul Anadolu 29. Sulh Ceza Mahkemesine düzenlenen iddianame kapsamı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Kararının gerekçesine göre” gerekçesi ile REDDEDİLMİŞ ve KESİNLEŞMİŞTİR.

 SONUÇ OLARAK;

 Ataşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah., 232 pafta, 1937 ada, 7 parselde kain ERGUVAN BARIŞ PARKI İHALESİ İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR USUL VE YASAYA AYKIRI EYLEM BULUNMADIĞI,  MEVZUATA AYKIRI İŞLEM TESİS EDİLMEDİĞİ, İHALEDE BEDELİN DÜŞÜK OLMADIĞI VE BELEDİYENİN ZARARA UĞRATILMADIĞI DANIŞTAY 1. DAİRE BAŞKANLIĞI VE İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARLARI İLE DE SÜBUTA ERMİŞTİR.

 Keza İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 1928 ada, 10 parsel üzerinde kain Buz Residence ile ilgili olarak da müvekkilimiz Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İLGEZDİ hakkında yapılan soruşturma üzerinden 4483 sayılı Kanun uyarınca daha önce T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişi İsmail ÇATAKTI ve Mülkiye Başmüfettişi Namık Kemal İLHAN tarafından 31.01.2013 tarih ve N.K.İ.:127/6 İ.Ç.:88/6 nolu Ön İnceleme Raporu hazırlanmıştır. İşbu rapor üzerinden alınan ve karara dayanak olan 18.01.2013 tarihli Bilirkişi Raporu'nda da "satış işleminin hukuka uygun olduğu" tespiti yapılmıştır.

 

Buz Residence ile ilgili olarak "parsellerdeki hisselerin alım işlemlerinin özel hukuk alanında cereyan ettiği, müvekkilimiz Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İLGEZDİ'nin cezai sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir tespitin yapılmadığı, SATIŞ BEDELİNİN 'HAK SAHİPLİĞİ DİKKATE ALINARAK VE EMLAK (VERGİSİ) BEYAN DEĞERİ ÇERÇEVESİNDE' BELİRLENDİĞİ SATIŞ İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU" kanaati ile T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 04.02.2013 tarih ve 2013/51 karar nolu Soruşturma İzni Verilmemesi  kararı verilmiştir.

 

İşbu T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 04.02.2013 tarih ve 2013/51 karar nolu Soruşturma İzni Verilmemesi kararı içeriği; “Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ'nin cezai sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir tespitin yapılmadığı, …..Buz Residence ile ilgili yapılan tevhid işleminin imar mevzuatına, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16'ncı maddeleri ile yürürlükte bulunan imar planlarına uygun olduğu,....Yapı Ruhsatının imar mevzuatına ve yürürlükteki imar planlarına uygun olduğu,..... ortada cezai sorumluluğu gerektiren herhangi bir eylem bulunmadığı; anlaşıldığından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ hakkında SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR." şeklindedir.

İşbu karara karşı şikayetçi tarafça yapılan itiraz üzerine itirazlar Danıştay 1. Daire Başkanlığı 18.09.2013 tarih ve 2013/1051 E. 2013/1082 K. sayılı kararla reddedilmiş olup müvekkilimiz Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İLGEZDİ ve ailesi hakkında Buz Residence'a yönelik usulsüz herhangi bir mal edinme eyleminin bulunmadığına yönelik olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 08.10.2014 tarih ve 2012/51523 Sr. 2014/122271 K. sayılı karar ile; "...Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ'nin kendisi ve yakınlarına ait malvarlığında usulsüz artış olduğunu kanıtlayıcı nitelikte herhangi bir bilgi yada belgeye rastlanmadığı, Bu nedenle, inceleme konusu yapılan ihaleler dolayısıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ'nin KENDİSİ VE YAKINLARINA AİT MALVARLIĞINDA USULSÜZ ARTIŞ OLMADIĞI…” içeriği ile KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR verilmiştir.

İşbu Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar’a ilgilileri tarafından itiraz edilmiş yine İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2014/2624 Değişik İş sayılı dosya üzerinden gerçekleştirilen yargısal denetim neticesinde 17.12.2014 tarihinde ve KESİN OLARAK müvekkilimiz Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İLGEZDİ hakkındaki KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR’ın usul ve yasaya uygun bulunduğu tevsiklenmiştir.

SONUÇ OLARAK;

Buz Residence ile ilgili olarak HERHANGİ BİR USUL VE YASAYA AYKIRI EYLEM BULUNMADIĞI,  MEVZUATA AYKIRI İŞLEM TESİS EDİLMEDİĞİ, MÜVEKKİLİMİZ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN BATTAL İLGEZDİ VE AİLESİNE AİT MALVARLIĞINDA USULSÜZ ARTIŞ OLMADIĞI TASDİK EDİLEREK KARAR ALTINA ALINMIŞTIR.

Lakin çıkan haberler içeriğinde -tarafımıza yapılmış herhangi bir tebligat olmamasına rağmen- adli makamlarca gizli olarak yürütülen bir soruşturma ile ilgili olarak gizlilik kuralı ihlal edilerek, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 157’ye aykırı bir şekilde suç kastı ile, müvekkilimiz Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İLGEZDİ hakkında olumsuz algı yaratma ve kamuoyu nezdinde asılsız intibalar yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Kesinleşmiş yargı kararları ile müvekkilimizin masumiyetinin tevsik edilmesi karşısında müvekkilimiz Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İLGEZDİ adına tüm yasal başvuruların yapılacağı kamuoyuna saygı ile vekaleten duyurulur. 09.08.2017

 
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ Vekili

Av. Ömer Faruk HANSU


SABAH GAZETESİNDE ADI GEÇEN HABERİN LİNKİ

 

 YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER