İstatistiklerle Gençlik, 2013

Türkiye nüfusunun 2013 yılında %16,6’sını genç nüfus oluşturdu

Türkiye nüfusu 2013 yılında 76 667 864 kişi iken bu nüfusun 12 691 746 kişisi “15-24” yaş grubundaki genç nüfustan oluştu. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %16,6 oldu. Genç nüfusun %51,2‘sini erkek nüfus, %48,8’ini kadın nüfus oluşturdu.

  Genç nüfus ve genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2075

  Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-1990
                TÜİK, Nüfus Tahminleri, 2000-2007
                TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2008-2013
                TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2023-2075


Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesi Türkiye oldu

Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde 2013 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde; genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğu görüldü. AB-28 üye ülkelerinin genç nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı %11,5 iken bu oran Türkiye için %16,6 oldu.

Türkiye’den sonra en fazla genç nüfusa sahip ülkelerin sırasıyla; %15 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, %14,7 ile İzlanda, %14,6 ile Makedonya, %13,8 ile Karadağ ve %13,5 ile Litvanya olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkelerin ise %9,9 ile İtalya ve İspanya, %10,5 ile Slovenya, %10,6 ile Yunanistan olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının 2075 yılında %10,1’e düşeceği tahmin edildi

TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin kişi olacağı tahmin edildi. 2023 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %15,1 olarak tahmin edilirken bu oranın 2050 yılında %11,7‘ye, 2075 yılında ise %10,1’e düşeceği tahmin edildi.

Yükseköğrenimde net okullaşma oranı %38,5’e yükseldi

Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2011/’12 öğrenim döneminde %35,5 iken 2012/’13 öğrenim döneminde %38,5’e yükseldi. Türkiye’de 2012/’13 öğrenim döneminde yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıt yaptıran öğrencilerin %51,1’i genç erkek nüfus iken %48,9’u genç kadın nüfus oldu.

Yüksekokul mezunu genç nüfusun en yüksek oranda olduğu il Eskişehir oldu

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanından elde edilen bilgiye göre 2013 yılında lise ve dengi okul mezunu gençlerin oranı %31,1 iken yüksekokul ve üzeri okuldan mezun olan gençlerin oranı ise %7,5 oldu.

Lise ve dengi okul mezunu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin %49,5 ile Karabük, en düşük olduğu ilin ise %13,9 ile Şanlıurfa olduğu gözlendi. Yüksekokul ve üzeri okul mezunu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin %13,6 ile Eskişehir, en düşük olduğu ilin ise %3,2 ile Şanlıurfa ve Van olduğu görüldü.

                                                                    Yüksekokul ve üzeri okul mezunu genç 
    Lise mezunu genç nüfus oranı en           nüfus oranı en yüksek ve en düşük ilk 
    yüksek ve en düşük ilk 3 il, 2013              3 il, 2013


   Kaynak:TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı  

Kahramanmaraş’ta her 10 genç kadından 3’ünün evli olduğu görüldü

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, 2013 yılında gençlerin %13,7’sinin evli olduğu görüldü. Genç erkeklerin %5,4’ü, genç kadınların ise %22,4’ünün evli olduğu tespit edildi. Hiç evlenmemiş genç nüfus oranı %86 iken bu oran genç erkeklerde %94,5, genç kadınlarda ise %77,1 oldu.


    Evli genç erkek nüfus oranı en yüksek    Evli genç kadın nüfus oranı en yüksek ve
    ve en düşük ilk 3 il, 2013                         en düşük ilk 3 il, 2013


   Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Evli genç erkek nüfus oranının en yüksek olduğu ilin %9,3 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu ilin %2,6 ile Rize ve Artvin olduğu görüldü. Evli genç kadın nüfus oranı incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin %32 ile Kahramanmaraş ve en düşük olduğu ilin ise %13,5 ile Trabzon olduğu görüldü.

Boşanan genç erkeklerin %53,1’i evliliğinin ilk yılında boşandı

Boşanma istatistiklerine göre 2013 yılında boşanan genç erkeklerin %53,1’i, boşanan genç kadınların ise %35,3’ü evliliğinin ilk yılında boşandı. Evliliğinin 3 yıl ve üzeri yılları içerisinde boşanan genç erkek oranı %26,1 iken bu oran kadınlarda %45,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin %14,3’ü her gün tütün mamulü kullandı

Gençlerin %14,3’ü 2012 yılında her gün tütün mamulü kullandı. Genç erkeklerde bu oran %24,1 iken genç kadınlarda %4,6 oldu. Hiç tütün mamulü kullanmamış olan genç erkek oranı %65,1 iken genç kadınların %88,9’u hiç tütün mamulü kullanmadığını belirtti.

Genç erkeklerin %81,6’sı hayatı boyunca hiç alkol kullanmadı

Hayatı boyunca hiç alkollü içecek kullanmamış olan gençlerin oranı 2012 yılında %87,3 iken genç erkeklerde bu oran %81,6 genç kadınlarda ise yaklaşık %93 oldu. Alkollü içecek kullanan gençlerin %16,1’i ilk kez 14 yaşından küçükken alkollü içecek denediğini belirtti.

Gençlerin %83,9’u gelecekten umutlu olduğunu söyledi

Türkiye genelinde 2013 yılında gelecekten umutlu olduğunu belirtenlerin oranı %77 iken bu oranın genç erkeklerde %83,4, genç kadınlarda ise %84,4 olduğu görüldü.

   Gençlerin umut düzeyinin en yüksek ve
   en düşük olduğu ilk 3 il, 2013


   Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Gençlerin umut düzeyinin en yüksek olduğu iller sırasıyla, %93,9 ile Kırıkkale, %93,3 ile Çanakkale ve %93,2 ile Artvin oldu. Bu oranın en düşük olduğu illerin ise %65,5 ile Yalova, %67,3 ile Ağrı ve %68,9 ile Muş olduğu görüldü.

Mutlu olduğunu beyan eden gençlerin oranı %65,1 oldu

Türkiye genelinde 2013 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %59 iken genç nüfusta bu oran %65,1 oldu. Genç erkeklerin %60,9’u, genç kadınların ise %69,2’si mutlu olduğunu beyan etti.

En mutlu genç nüfusun bulunduğu il, Kırıkkale oldu

Gençlerin mutluluk düzeyinin en yüksek olduğu iller sırasıyla; %82,2 ile Kırıkkale, %81,8 ile Çankırı ve %80,1 ile Düzce oldu. Gençlerin mutluluk düzeyinin en düşük olduğu illerin ise %43,2 ile Tunceli, %49,8 ile Batman ve %53,6 ile Osmaniye olduğu görüldü.

   Gençlerin mutluluk düzeyinin en yüksek ve
   en düşük olduğu ilk 3 il, 2013


   Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Gençlere göre en önemli mutluluk kaynağı sağlık oldu

Gençlere onları hayatta en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda, %50,3’ü sağlıklı olmanın mutlu ettiğini belirtti. Gençlerin %19,7’si ise kendilerini hayatta en çok sevginin mutlu ettiğini ifade etti.

Gençleri en çok aileleri mutlu etti

Gençlere hayatta onları en çok kimin mutlu ettiği sorulduğunda, %72,8’i ailelerinin mutlu ettiğini belirtti. Kendilerini en fazla anne/babalarının mutlu ettiğini ifade eden gençlerin oranı ise %10,6 oldu.

AB üyeliğine destek veren gençlerin en yüksek oranda olduğu il Hakkari oldu

Avrupa Birliği üyeliğinin kendi yaşamlarına olumlu etkisinin olacağını belirten gençlerin oranı Türkiye genelinde %43,8 iken bu oranın en yüksek olduğu ilin %80,3 ile Hakkari, en düşük olduğu ilin ise %24 ile Burdur olduğu görüldü.

    AB üyeliğinin yaşamlarına olumlu etkisinin
    olacağını belirten gençlerin oranı, 2013


    Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Gençlerin %52,3’ü AB üyeliğini destekledi

Türkiye genelinde Avrupa Birliği üyeliği için referandum yapılması durumunda, üyelik yönünde oy vereceğini belirtenlerin oranı %46,5 iken genç nüfusta bu oran %52,3 oldu. Bu oranın en yüksek olduğu ilin %84 ile Hakkari, en düşük olduğu ilin ise %25,2 ile Şırnak olduğu görüldü.


   Referandum yapılması durumunda AB
   üyeliği yönünde oy vereceğini ifade eden
   gençlerin oranı, 2013


   Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması
______________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR

Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine göre oldukça genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen yaklaşık 10 yıllık bir gelecek içerisinde doğuşta beklenen ömrün uzaması ve toplam doğurganlık hızındaki azalış nedeniyle gittikçe yaşlanan bir nüfusa sahip olacaktır. Etkin gençlik politikaları üretmenin önündeki engelleri aşma ve kalıcı çözüm sağlayacak yapısal değişiklikleri gerçekleştirme doğrultusunda atılacak en önemli adım, ülkemizdeki gençlerle ilgili eğitim, sağlık, kişisel yaşam, işgücü, sosyal katılım, gelirden eşit pay alması vb. konularda politikaların üretilmesidir. Bu alanda gerekli politikaların oluşturulması ve oluşturulan politikaların sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, “İstatistiklerle Gençlik, 2013” yayını 19 Mayıs Atatürk ’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde özel olarak yayımlanacaktır. Haber bülteni ve yayında yer alan veriler, TÜİK’in gerçekleştirdiği sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin çalışmalarından yararlanılarak derlenmiştir.Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.