KOSGEB GİRİŞİMCİLİK KURSU  EĞİTİMİ SINAV SORULARI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ  GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)  GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 
 
Amaç
MADDE 1  -  (1)  Bu  programın  amacı,  ekonomik  kalkınma  ve  istihdam  sorunlarının
çözümünün  temel  faktörü  olan  girişimciliğin  desteklenmesi,  yaygınlaştırılması  ve  başarılı
işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.
 
Kapsam
MADDE  2  -  (1)  Bu  program,  küçük ve  orta  ölçekli  işletmelere,  girişimcilere  ve  işletici
kuruluşlara yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak Girişimcilik Destek Programına
ilişkin esasları kapsar.  
 
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu programda yer alan;
 
a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,
b) Destek Programı: Girişimcilik  Destek Programını, 
c) Geri Ödemeli Destek:  Program  kapsamında  küçük  ve  orta  ölçekli  işletmelere  geri  tahsil
edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,
ç) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında  küçük ve orta ölçekli  işletmelere  ve  işletici
kuruluşlara geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,  
d) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,
e)  İşletme:  18.11.2005  tarih  ve  25997  sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan  “Küçük ve Orta
Büyüklükteki  İşletmelerin  Tanımı,  Nitelikleri  ve  Sınıflandırılması  Hakkında  Yönetmelik”
kapsamında  yer  alan  ve  18.9.2009  tarih  ve  27353  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan
2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı  ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük
ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),
f)  İŞGEM: Kurulma  kriterleri  ve  nitelikleri  Başkanlıkça  belirlenen  ve KOSGEB  tarafından
İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış İş Geliştirme Merkezlerini, 
g)  İşlet ici Kuruluş: İŞGEM’i yönetmek üzere kurulan tüzel kişiliği,
ğ)  İş  Planı:  İşletme  ve  İŞGEM’in  nitelikleri  ve  hedefleri  ile  bu  hedeflere  ulaşmak  için
izleyeceği yol ve gerçekleştireceği faaliyetlerin açıklandığı stratejik dokümanı, 
h) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni, 
ı) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri, 
i) KOSGEB Veri  Tabanı:  İşletmelerin, meslek  kuruluşlarının  ve  işletici  kuruluşların  kayda
alındığı veri tabanını,
j) Kurul: İŞGEM ve destek başvurularını değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar
Kurulunu,  PR-03/00
Rev. Tarihi: .../…/20..
k) Meslek Kuruluşu:  İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren oda, borsa, birlik, 
konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize
sanayi bölgeleri yönetimlerini, 
l) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran  işletmenin veya  işletici kuruluşun
KOSGEB’e verdiği idari, mali ve hukuk i taahhüdü içeren belgeyi
 
ifade eder.

 Destek Programının Kapsamı
 
Destek programının kapsamı
MADDE  5  -  (1) Bu  program, Uygulamalı Girişimcilik  Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği  ve
İŞGEM Desteği olmak üzere üç alt programdan oluşur. 
 
 
•  KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 
Uygulamalı girişimcilik eğitimi modelleri
MADDE 6  -  (1) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,  girişimcilik  kültürünü  yaygınlaştırmak
ve  girişimcilerin  bir  iş  planına dayalı  olarak  kuracakları  işletmelerin  başarı  düzeylerini
artırmak amacıyla düzenlenir. Bu kapsamda düzenlenecek eğitimler;
 
•  Ulusal  veya  uluslararası  projeler  kapsamında,  KOSGEB  tarafından  yürütülen
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,
•  Kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’dir. 
 
(2)  Uygulamalı  Girişimcilik  Eğitimlerinin  hedef  kitlesi  kendi  işini  kurmak  isteyen  gerçek
kişiler olup,  eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın
girişimci  ve  üniversite  öğrencileri  gibi  belirli bir hedef kitle grubuna  yönelik olarak da
yapılabilir. 
 
(3) Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin  süresi, 24  (yirmi dört) saati atölye çalışmaları olmak
üzere toplam 60 (altmış) saattir. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda
ilave  eğitimler  de  eklenebilir. KOSGEB  tarafından gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimlerinde ilave eğitimlerin süresi 15 (onbeş) saati aşamaz.
 
Uygulama süreci
MADDE 7  -  (1)  KOSGEB  tarafından  düzenlenen  Uygulamalı  Girişimcilik  Eğitimlerinde
eğitim hizmeti alımı KOSGEB Birimleri tarafından yapılır. 
 
(2) KOSGEB tarafından ulusal veya uluslararası projeler kapsamında düzenlenen Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimlerinde hizmet alımı, proje prosedürleri çerçevesinde KOSGEB veya ilgili
kurum tarafından gerçekleştirilir.
 
(3) Kurum ve kuruluşların Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini gerçekleştirmeden önce ilgili
KOSGEB  Biriminden  uygunluk  onayı  alması  gerekir.  Bu  eğitimler  herhangi bir  proje PR-03/00
Rev. Tarihi: .../…/20..
3
kapsamında  da  yapılabilir.  Hizmet  alımı  kurum  ve  kuruluşların  kendi  imkanlarıyla
gerçekleşt irilir.
 
(4) Kurum  ve  kuruluşlar,  bir  takvim  yılı  içinde,  bir  ile  yönelik  olarak  yaptıkları  başvurular
kapsamında en  fazla 2  (iki) kez Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenleyebilir.  İkiden fazla
eğitim için Başkanlık onayı alınır. Bir takvim yılı içinde aynı kurum/kuruluş tarafından birden
fazla ilde düzenlenecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile ilgili eğitim programı sayısı ve
diğer hususlar, Başkanlık ile kurum ve kuruluş arasında imzalanacak Protokolde belirlenir.
 
(5) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde katılımcılardan ücret alınmaz.
 
(6) Uygulamalı  Girişimcilik  Eğitimlerine  katılarak  Katılım  Belgesi  alanlar, KOSGEB Yeni
Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar.
 
İzleme 
MADDE  8  -  (1)  Gerek  KOSGEB  tarafından  gerekse  kurum  ve  kuruluşlar  tarafından
düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda
ilgili KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.
 
 
 KOSGEB veya  kurum  ve  kuruluşlar  tarafından  gerçekleştirilen  bir  Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimini,
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeni Girişimci Desteği
 
Destekten yararlanma koşulu
MADDE 9 - (1) Yeni Girişimci Desteğinden;
 
24/05/2005  tarih  ve  25795  sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan KOSGEB Destekleri
Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş olan bir Genç Girişimci Geliştirme Programı ile
KOSGEB’in  işbirliği ve denetimi çerçevesinde başka kurumlar tarafından düzenlenen
bir girişimcilik eğitimini, 
KOSGEB  tarafından  yürütülmüş  olan  Birinci  ve  İkinci  Özelleştirme  Sosyal  Destek
Projesi  kapsamında  düzenlenmiş  bir  Küçük  Ölçekli  İşletme  Kurma  Danışmanlığı
Desteği (KÖİDD) Programı’nı 
 
tamamlayarak,  eğitime  veya  programa  katıldığını  belgeleyen  ve  eğitimi  veya  programı
tamamladıktan sonra işletmesini kuran girişimciler yararlanabilir.
 
(2) Yukarıdaki  fıkrada  belirtilen girişimcilerin  kurmuş  oldukları  işletmelerdeki kurucu ortak
olarak payları % 30 (otuz)’dan fazla olmalıdır. 
 
(3)  İŞGEM’de  yer  alan  işletmeler  eğitime  veya  programa  katılma  şartı  aranmaksızın  bu
destekten yararlanabilir. 
 
(4)  İşletmenin  bu destekten yararlanabilmesi  için, destek başvuru  tarihi  itibari  ile son  iki  yıl
içinde  kurulmuş  olması  ve  girişimcinin  daha önce  bu  destekten  faydalanmamış  olması  şartı
aranır. Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, işletme bu destekten
yalnızca bir defa faydalanabilir. 

Destek süreci
MADDE 10- (1) İşletme, destek başvurusunu İş Planı ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili
KOSGEB Birimine yapar.
 
(2)  Destek  başvurusunun, KOSGEB Birimi  tarafından  bilgi,  belge  ve  şekil  yönünden  ön
değerlendirmesinin  ardından,  iş  planı  Kurula  sunulur.  Kurulda,  bütçe  imkanları  dikkate
alınarak,  yenilikçi,  yeni teknik  ve  teknoloji  kullanabilecek,  katma  değeri  yüksek  veya  ihraç
edilebilecek ürün veya hizmet üretebilecek işletmeler, imalat sektöründe kurulan işletmeler ve
mesleki ve teknik eğitim mezunu ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olanları  istihdam eden
işletmelerin iş planları öncelikli olarak değerlendirilir.
 
(3) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda  iş planı kabul edilebilir, reddedilebilir
veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.
 
(4) Değerlendirme sonucu, işletmeye bildirilir.
 
(5) Başvurusu kabul edilen işletme KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.   
 
(6)  Başvurusu  kabul  edilen  işletmeden  taahhütname  istenir.  Taahhütnamenin  KOSGEB
Biriminde kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
 
Destek unsurları, oranı, süresi ve üst limiti
MADDE 11 - (1) Bu desteğe ilişkin unsurlar, oranlar, süreler ve üst limitler aşağıdadır.   
 
a) İşletme kuruluş desteği: 
İşletme kuruluş giderleri  ile  işletme kurulmadan önce girişimcinin  iş kurmaya yönelik olarak
aldığı  teknik,  hukuki  ve  mali  danışmanlık  giderleri  ve  iş  planı,  etüd,  fizibilite  çalışması
giderleri için  geri  ödemesiz  olarak  verilen  bu  desteğin  üst limiti  5.000  (beşbin)  TL  olup,
işletme  kuruluş  giderleri  için  üst  limit  3.000 (üçbin) TL,  danışmanlık  için  üst  limit  2.000
(ikibin) TL,  destekleme  oranı  1. ve 2. Bölgeler için %  60 (altmış),  girişimcinin  kadın  veya
özür lü  olması  halinde  %  70  (yetmiş)  olup;  3. ve 4. Bölgelerde  bu oran % 70  (yetmiş),
girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır. 
 
b) Kuruluş dönemi makine, teçhizat ve ofis donanım desteği: 
Desteğin başlangıç  tarihinden  itibaren 12 (oniki) ay  içinde satın alınacak makine, teçhizat ve
ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL ve
destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler  için % 60  (altmış), girişimcinin kadın  veya özürlü olması
halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın
veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.
 
c) İşletme giderleri desteği:   
Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine
yönelik geri ödemesiz olarak ödenecek desteğin üst  limiti her ay  için 1.000  (bin) TL olmak
üzere, toplam 12.000 (onikibin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış),
girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran
% 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.
Aşağıda belirtilen harcamalar işletme giderleri olarak sayılır:
•  Personel net ücretleri
•  Elektrik, su,  ısıtma,  telekomünikasyon,  işyerinde üretim amaçlı kullanılan makinelere
ait yakıt giderleri PR-03/00

(d)  Sabit yatırım desteği:   
Desteğin  başlangıç    tarihinden itibaren  24  (yirmidört)  ay  içinde  satın  alınacak,  makine  ve
teçhizat  için  teminat  karşılığı  geri  ödemeli  olarak  verilen  bu  desteğin  üst  limiti  70.000
(yetmişbin) TL  ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler  için % 60  (altmış), girişimcinin kadın
veya özürlü olması halinde % 70  (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 70  (yetmiş),
girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.
 
İzleme 
MADDE  12  - Bu  destek  kapsamında  işletme, Başkanlıkça  belirlenen  esaslar  doğrultusunda
ilgili KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.
 
Destek ödemeleri
MADDE 13  -  (1)  İşletme,  Kurul  tarafından  uygun  bulunan  mal  ve  hizmet  alımına  ilişkin
ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar. 
 
(2)  KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek  işletmenin  banka  hesabına  destek
ödemesi  yapılır.  Ancak  işletmenin  talebi  ve  KOSGEB  Biriminin  uygun  bulması  halinde,
destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.
 
Destek geri ödemesi
MADDE  14-  (1)  Sabit  Yatırım  Desteği  kapsamında  yapılacak  geri  ödemeler,  desteğin
başlangıç  tarihinden  sonra  24  (yirmidört)  ayı  ödemesiz  olmak  üzere,  üçer  aylık  dönemler
halinde  8  (sekiz)  eşit  taksitte  yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon
uygulanmaz. 
 
MADDE 15-
BEŞİNCİ BÖLÜM
(1) Aynı makine,  teçhizat  ve  ofis  donanımı  için, Kuruluş Dönemi Makine  ve
Teçhizat Desteği ile Sabit Yatırım Desteğinin yalnızca birinden yararlanılabilir.  
 
(2) Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.
 
(3)  Sabit Yatırım Desteği için  faiz veya komisyon uygulanmaz. 
  
(4) Bu programın yayınlanmasından önce 24/05/2005  tarih ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan  KOSGEB  Destekleri  Yönetmeliği  kapsamında  Yeni  Girişimci  Desteği’nden
yararlanan  işletmeler  başvuruda  bulunmaları  halinde,  Kurul  kararı  ile  Kuruluş  Dönemi
Makine,  Teçhizat  ve  Ofis  Donanımı  Desteği  ve  İşletme  Giderleri  Desteği’nden
faydalanabilirler.  Ancak  bu  durumda  desteğe  yeni  başvuru  tarihi  ile  işletme  kuruluş  tarihi
arasında geçen sürenin 2 (iki) yılı aşmamış olması gerekir. 
 
 
İş Geliştirme Merkezi Desteği
 
Desteğin kapsamı
MADDE 16  -  (1)  İş  Geliştirme  Merkezleri,  bünyesinde  barındırdığı  işletmelere  işletme
geliştirme  koçluğu,  destek  ağlarına  ulaşım,  finans  kaynaklarına  erişim  imkânı,  uygun
koşullarda  iş  yeri  mekânı,  ortak  ofis  ekipmanı,  ofis  hizmetleri  gibi  hizmetler  sunarak
işletmelerin  en  kırılgan  oldukları  ilk  yıllarını  sağlıklı  bir  şekilde  aşmalarını  ve  büyümelerini PR-03/00
Rev. Tarihi: .../…/20..
6
sağlamak  amacıyla  kurulan  ve  işletilen,  İşletme Kuluçkası  veya  İşletme  Fidanlığı  olarak da
adlandırılan merkezlerdir. 
 
(2)  KOSGEB’e  başvurarak  KOSGEB’in  belirlediği  kriterlere  uygunluğu  tespit  edilen  İş
Geliştirme  Merkezlerine  bu Program dahilinde  İŞGEM  adını  kullanma  hakkı  tanınır  ve
İŞGEM’ler bu Program kapsamındaki desteklerden faydalanabilir. 
 
Destekten yararlanma koşulu
MADDE 17-  (1)  İŞGEM  nitelikleri  ve  İŞGEM  adını  taşıyabilme  uygunluk  kriterleri  ile bu
programın  yayınlanmasından  önce  İş  Geliştirme  Merkezi  adıyla  kurulmuş  olanların  muaf
tutulacağı kriterler Başkanlıkça belirlenir.
 
(2)  İŞGEM  başvurusu,  İŞGEM  İş  Planı  ve  ekleri  ile  ilgili KOSGEB  Birimi’ne  yapılır.
Başvuru,  belediyeler,  üniversiteler,  özel  idareler,  kalkınma  birlikleri, meslek  kuruluşları  ve
kâr  amacı  gütmeyen  kooperatifler  tarafından münferiden  veya  birlikte  yapılabilir. Başvuru,
KOSGEB Birimi’nin ön değerlendirmesi sonrasında Başkanlık ilgili birimi vasıtasıyla Kurula
sunulur. 
 
(3) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir
veya düzeltme istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.
 
(4) Değerlendirme  sonucu  başvuru  sahibine  bildirilir. Değerlendirme  sonucu  olumlu  ise  ve
işletici kuruluş mevcut değilse işletici kuruluş kurulması istenir. 
 
(5) KOSGEB Birimi, başvuru  sahibi ve  işletici kuruluş arasında sözleşme  imzalanır. İŞGEM
adı  kullanım  hakkı  verilir  ve  talep  halinde  destek  süreci  başlatılmak  üzere  işletici  kuruluş
KOSGEB Veri Tabanına kaydolur.
 
Destek unsurları, oranı, süresi ve üst limiti 
MADDE 18-  (1) Bu destekten yararlanmak için KOSGEB  tarafından  İŞGEM  adı  kullanım
hakkı tanınmış olması gereklidir. 
 
(2) Bu desteğe ilişkin unsurlar, oranlar, süreler ve üst limitler aşağıdadır.   
 
a) İŞGEM kuruluş desteği 
(1) Bu destek kapsamında yeni kurulan İŞGEM’ler için; 
 
Bina tadilatı için 600.000 (altıyüzbin) TL, 
Mobilya-donanım alımı için 125.000 (yüzyirmibeşbin) TL, 
İŞGEM  Yöneticisi  personel  gideri  karşılığı,  net  ücret  üzerinden  aylık  2.000  (ikibin)
TL olmak üzere toplam 25.000 (yirmibeşbin) TL 
 
olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti  toplamı 750.000  (yediyüzellibin) TL ve destek
oranı  1. ve 2. Bölgeler için %  60  (altmış)  olup,  3. ve  4. bölgelerde bu oran % 70  (yetmiş) 
olarak uygulanır. 
 
(2) Kuruluş Dönemi Faaliyetleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 18 (on sekiz) ay içinde
tamamlanmalıdır. 
 
b) İŞGEM işletme desteği
(1) Bu destek kapsamında İŞGEM’ler için;
 
En fazla üç adet olmak üzere personel giderleri  karşılığı  olarak  her bir personel için
net ücret üzerinden 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuzbin) TL
İŞGEM  işletmelerine  yönelik  toplu  eğitim/danışmanlık  faaliyetleri  için  50.000
(ellibin) TL
İŞGEM Binası küçük tadilat işleri için 20.000 (yirmibin) TL
 
olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti toplamı 100.000 (yüzbin) TL ve destek oranı 1. ve
2. Bölgeler için %  60  (altmış)  olup,  3.  ve  4.  bölgelerde  bu  oran  %  70  (yetmiş)  olarak
uygulanır. 
 
(2) İŞGEM İşletme Desteği en fazla 36 (otuzalt ı) ay süre ile verilir.
 
İzleme
MADDE  19  -  (1)  İŞGEM’ler;  İŞGEM  adını  kullanma  kriterleri  ve  sözleşmede  yer  alan
hususlar  ile  Başkanlık  tarafından  belirlenen esaslar  doğrultusunda,  KOSGEB  personeli
tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.
 
Destek ödemeleri
MADDE 20 - (1) İşletici kuruluş her bir destek  için Uygulama Esaslarında belirtilen esaslar
dahilinde ilgili KOSGEB Birimine başvurur.
 
(2)  KOSGEB  Birimi  gerekli  değerlendirmeyi  yapar  ve  değerlendirme  sonucunu  işletici
kuruluşa  bildirir.  Destek  başvurusu  kabul  edilen  işletici  kuruluştan  taahhütname istenir.
Taahhütnamenin  KOSGEB  Biriminde  kayda  alındığı  tarih,  desteğin  başlangıç  tarihi  olarak
kabul edilir.
 
(3)  İşletici  kuruluş,  uygun  bulunan  başvuruya  ilişkin mal  ve  hizmet  alımını  gerçekleştirerek
ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar. Destek ile ilgili istisnai bir uygulama
olacaksa bu durum Programın uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.
 
(4) KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek  İşletici  kuruluşun  banka  hesabına
destek ödemesini yapar.
 
Diğer hususlar
MADDE 21  –
(3)  İŞGEM  Kuruluş Desteğinden yararlanan  İŞGEM’ler,  taahhütnamenin KOSGEB Birimi
evrak  kaydına  alındığı  tarihten  itibaren en az  5  (beş)  yıl  süre  ile  taahhütname  hükümlerine
(1)  İŞGEM  Kurma  ve  İŞGEM  İşletme  desteğinden  sadece bir kez
faydalanılabilir. Ancak  halihazırda  faal olan  İş Geliştirme Merkezleri,  İŞGEM  adı  kullanım
hakkını  elde  ettikleri  takdirde,  bir  iş  planı  ile  başvurmaları  ve  iş  planının Kurul  tarafından
uygun  bulunması  halinde,  bu  program  kapsamında  İŞGEM  İşletme  Desteğinden
yararlanabilirler.
 
(2)  İş  Geliştirme  Merkezi’nde  yer  alan  işletmelerin  Yeni  Girişimci  Desteği’ne
başvurabilmeleri  için,  İş  Geliştirme Merkezi’nin  “İŞGEM  Adını  Kullanım  Hakkı”na  sahip
olması şartı aranır.

uygun olarak faaliyetini sürdürmeli ve  belirlenen  aralıklarda  ve  içerikte  faaliyet raporlarını
teslim etmelidirler. Aksi durumda Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.
 
Çeşitli ve son hükümler
MADDE  22  -  (1)  Yeni  Girişimci  Desteğinde  destek  kapsamında  işletme  tarafından
mal/hizmetin  alınması  ve  ödemesinin  gerçekleşmesini  müteakip,  destek  ödemesine  esas
belgelerin en geç 12 (oniki) aylık sürede KOSGEB Birimine teslim edilmesi gerekir. Bu süre
içinde ödemeye esas belgelerin KOSGEB Birimine teslim edilmemesi halinde, destek
ödemesi yapılmaz.
 
(2) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi
durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden  ve  faturanın düzenlendiği  tarih
esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. 
 
(3) Kurulun oluşumu ve çalışma esasları programın uygulama esaslarında belirlenir.
 
(4) Kurul  üyesi  öğretim  elemanlarına  ilişkin  hizmet  bedelinin  tamamı  KOSGEB  tarafından
karşılanır.
(5)  Program  kapsamında  yapılan  başvuruların  değerlendirme  ve  izleme  süreçlerinde  görev
alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir
ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz. 
 
(6) Proje kapsamında desteklenerek  satın  alınan makine,  teçhizat,  sistem, modül, yazılım  ve
benzeri  taşınırların mülkiyeti,  İşletme veya  İŞGEM  İşlet ici Kuruluş  tüzel kişiliğine ait olup,
temininden  itibaren  3  (üç)  yıl  süresince  başka  şahıs,  kurum/kuruluşlara  hiçbir  şekilde
kiralanamaz veya devredilemez.
 
(7) İşletme ve işletici kuruluş, sahip ve ortakları  ile bunların eşinden, annesinden, babasından,
çocuğundan  ve  bunların  sahibi/ortağı  olduğu  işletmelerden  destek  kapsamında  mal/hizmet
satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
 
(8)  İşletmenin  ve  işletici  kuruluşun  tasfiyesi  halinde  destek  süreci  sonlandırılır.  İşletmenin
ve  işlet ici  kuruluşun, devri,  başka  bir  işletme  ile  birleşmesi  ve nev’i  değişikliği  durumunda
ise,  destek  kapsamına  alınan  projenin  devam  ettirilmesi  şartıyla,  bu husus Kurulda
değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.
 
(9) 16 Temmuz 2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları  Hakkındaki  Bakanlar  Kurulu  Kararı”  ile  belirlenmiş  olan  bölgelerde  değişiklik
yapılması  veya  yeni  bir  tanım  getirilmesi  durumunda,  program  kapsamında  Başkanlık
tarafından gerekli düzenleme yapılır.
 
(10) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı
dışında tutulur.
 
(11)  Aynı  gider  gerçekleşmesi  için  farklı  kurum/kuruluşlardan  destek  alınamaz.  Bu  husus
taahhütnamede de yer alır. PR-03/00

İş Planı Ödülü 
Madde 23 - (1) Üniversitelerce örgün eğitim sistemi  içinde girişimciliğin ayrı bir ders olarak
verilmesi halinde, bu  dersi alan öğrenciler arasında KOSGEB  ve  ilgili üniversite  işbirliği  ile
düzenlenen ödüllü yarışmalar sonucunda, hazırladıkları iş planları ilk üç dereceye girmiş olan
öğrencilerden  işini kurmuş olmaları kaydı  ile en  başarılı  iş planı sahibine 15.000  (onbeşbin)
TL, ikinciye 10.000 (onbin)  TL,  üçüncüye  5.000  (beşbin)  TL  ödül  verilir.  Üniversite ile
işbirliği ve ödüle ilişkin diğer hususlar destek programı uygulama esaslarında belirlenir.
 
Uygunsuzluk 
MADDE  24  -  (1)  Programın  uygulanması  sırasında  ve  sonrasında  KOSGEB  mevzuatına
uygun  olmayan  durumların  tespiti  halinde,  KOSGEB  Destek  Programları  Yönetmeliği
kapsamında işletmeye veya İŞGEM İşletici Kuruluşuna verilen desteklere ilişkin tüm süreçler
durdurulur.  Uygunsuzluğun  giderilmemesi  ve  uyuşmazlık  halinde,  uyuşmazlığa  konu  olan
destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir,
İŞGEM adı kullanım hakkı iptal edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin veya İŞGEM
İşlet ici Kuruluşunun müracaatı halinde destek süreci devam eder. 
 
(2)  Bu  program  kapsamında  ortaya  çıkan  uygunsuzluklarda,  Başkanlıkça  uygulanan
Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır. 
 
Destek programı uygulama esasları
MADDE  25  -  (1)   Destek  Programı Uygulama  Esasları, Başkanlık  tarafından  hazırlanır  ve
KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. 
 
Yürürlük
MADDE 26 - (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.
 
Yürütme 
MADDE 27 - (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.


GİRİŞİMCİLİK SINAVINDA ÇIKAN SORULAR

Bir ürün/hizmeti üretmeyi planlarken sizi ne cezbeder?
a.    Riskin yüksek olması
b.    Rekabetin olmaması
c.    Bildiğiniz bir iş kolunda yer alması
d.    Kârlılığın yüksek olması

2)    Rekabete dayalı bir oyun oynadığınızda sizin ilgi odağınız aşağıdakilerden hangisi olur?
a.    Oyunu ne kadar iyi oynadığınız
b.    Kazanmak
c.    Yukarıdakilerin her ikisi
d.    Yukarıdakilerin hiçbirisi

3)    Bir davete katıldığınızda nasıl davranırsınız?
a.    Davetlere katılmam
b.    Topluluklara karışır konuştukları konuya katılmaya çalışırım
c.    Önemli gördüğüm kişilerle tanışma fırsatlarını kovalarım
d.    İnsanlara nasıl yaklaşacağımı bilemem

4)    Bir iş kurmak ve bu işte başarılı olmak için en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Sermaye
b.    Müşteri/Pazar
c.    İş fikri/Ürün
d.    Motivasyon ve sıkı çalışma

5)    Bir yapılabilirlik (fizibilite) raporu hazırlamaktaki temel amaç size göre aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Sistemli çalışmayı sağlamak
b.    Gerekli araştırmaları yaparak alternatifli senaryolar hazırlamak
c.    İş fikrinin gerçekçi öngörülere dayanıp dayanmadığını test etmek
d.    Yukarıdakilerin hepsi

6)    Birisi yaptığınız bir işi eleştirdiğinde nasıl davranırsınız?
a.    Bütün keyfim kaçar ve işi bırakırım
b.    Eleştirilerini dinlemem ve bildiğim yolda devam ederim
c.    Eleştirileri dinler ve üzerinde düşünerek gereğini yaparım
d.    Eleştirilen şeylerin hepsini hemen değiştiririm

7)    Önemli bir konuda karara varmanız gerektiğinde nasıl davranırsınız?
a.    İlgili ve bilgili kişilerle görüşerek bir karar veririm
b.    Çok fazla düşünmem, hislerime güvenirim
c.    Kendi başıma karar veririm
d.    Kararı bir başkasına devretmeye çalışırım

8)    Aşağıdakilerden hangisinde bilgi sahibi olmamak kuracağınız işinizi en az etkiler?
a.    İlgili pazara dair bilgi
b.    Genel muhasebe ve enflasyon muhasebesi
c.    Üretilen ürünle veya hizmetle ilgili bilgi
d.    Müzakere teknikleri ve müşteri ilişkileri

9)    Aşağıdakilerden hangisi yapmak istediğiniz bir işten vazgeçmenize sebep olacak güçtedir?
a.    Çok uzun ve yoğun çalışma saatleri
b.    Başarısız olma riski
c.    Plan ve program yapmak için uzun hazırlıklar yapmak
d.    Hiçbirisi

10)    Eleman istihdam ederken nasıl bir yöntem izlerisiniz?
a.    Bu işi profesyonellere devrederim
b.    İstihdam edeceğim kişileri bizzat kendim seçerim
c.    Yöntem önemli değildir, düşük ücretle çalışacakları tercih ederim
d.    Yöntem önemli değildir, tanıdıklar arasından bulmaya çalışırım

11)    Sizce aşağıdakilerden hangisi iş planın en önemli bölümüdür?
a.    Pazar araştırması
b.    Finansal tabloların hazırlanması
c.    Üretim planının hazırlanması
d.    Organizasyonel yapının hazırlanması

12)    Günümüzde bir girişimci için en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Cesaret
b.    Liderlik
c.    Yenilikçilik
d.    Rekabetçilik

13)    Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik için kilit becerilerden biri değildir?
a.    Pazarlama ve satış
b.    Yönetim
c.    Tek başına işletmenin işlerini yürütme
d.    İletişim

14)    Üreteceğiniz bir ürünle ilgili aşağıdaki aşamaları sıraya diziniz.
1.    Üretim kapasitesini belirlemek
2.    İş fikrini belirlemek
3.    Pazar araştırması yapmak
4.    Üretime başlamak
5.    Gerekli sermayeyi belirleyip, temin etmek
a.    5,2,4,1,3
b.    2,5,1,4,3
c.    2,3,1,5,4
d.    2,1,5,3,4

15)    Bir satranç oyuncusu olsanız ve Gary Kasparov ile bir turnuvada karşı karşıya gelme imkanınız olsaydı ne yapardınız?
a.    Yenileceğim kesin olduğundan çekilirim
b.    Oynamayı kabul ederim ama kendi üzerime de bahse girmem
c.    Kendim üzerine bahse girerim
d.    Yenileceğimi bile bile oynarım

16)    Aşağıdakilerden hangisi ile ortak iş yapmayı tercih edersiniz?
a.    Güvendiğiniz ve yakın bir arkadaşla
b.    Sadece parası çok olanla
c.    Güvendiğiniz ve yakın bir akrabayla
d.    Güvendiğiniz ve işi iyi bilen birisiyle

17)    Bir işin aşağıdaki safhalarından hangisinde kendinizi başarısız görüyorsunuz?
a.    Planlama
b.    Uygulama
c.    Neticelendirme
d.    Hiçbirisi

18)    Aşağıdakilerden hangisi sizi daha iyi tanımlamaktadır?
a.    Kendim ve başkaları için yeni projeler üretir, uygulamasında öncülük ederim
b.    İyi tanımlanmış projeleri uygulamakta başarılıyım
c.    Verilen her görevi başarıyla yürütür ve hemen bir ikincisini isterim
d.    Yenilikçi projeler üretirim ama uygulamasını yapamam

19)    İnsan ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisi sizi en iyi tanımlamaktadır?
a.    Asosyal biri değilim fakat insanlara tahammül edemiyorum
b.    İnsanlara karşı sonsuz bir güvene sahibimdir
c.    Tanıştığım insanlara önyargısız yaklaşır ve tanımaya çalışırım
d.    Çok az insanla ilişki içinde olmayı tercih ederim

20)    Kurduğunuz bir işte başarısız olsanız ve bütün birikimlerinizi kaybetseniz nasıl davranırsınız?
a.    Hatalarımdan ders alır ve bir daha bunları tekrarlamayacağım bir başlangıç yaparım
b.    Bu büyük felaket karşısında ne yapacağımı bilemiyorum
c.    Kendime çalışabileceğim bir iş arar ve bir daha iş kurmaya yeltenmem
d.    Başarısız olma ihtimalimin olduğuna inanmıyorum

21)    Birkaç işi bir arada yapma konusunda nasıl bir yöntem izlerisiniz?
a.    En önemliden önemsize doğru birini bitirir ve diğerine başlarım
b.    Birkaç işi bir arada yürütemem
c.    En önemli işe başlar ve bir aşamaya geldikten sonra hızımı kaybetmeden sırasıyla diğerleriyle de ilgilenmeye başlarım
d.    Sadece en önemli işi yaparım

22)    Kuracağınız işle ilgili problemler ortaya çıktığında bu sizi nasıl etkiler?
a.    Sorunlarla ve insanlarla mücadeleyi severim
b.    Mücadelelerden çabuk yorulurum, sinirlerim hemen yıpranır
c.    Benim işimde problem çıkmaz
d.    Gerekli tedbirleri alır ve bu problemleri ivedilikle çözerim

23)    Bundan 10 yıl sonrası için hedefleriniz var mı?
a.    Uzun dönem için hedeflerim var ama oraya nasıl ulaşacağımı bilmiyorum
b.    Sadece kısa dönem için hedef belirlerim, 10 yıl sonrası için hiçbir fikrim yok
c.    Nereye nasıl varacağımı belirledim ancak yeni seçeneklere de kapım açık
d.    Hayatımı günlük programlarım

24)    Lambadan bir cin çıksa ve iş hayatınızla ilgili bir istek hakkı verseydi aşağıdakilerden hangisini tercih ederdiniz?
a.    Yüksek bir maaş
b.    Kendinizi geliştirebileceğiniz ve özgür karar verebileceğiniz bir iş
c.    İyi bir unvan ve özel sekreter
d.    Çok çalışmanıza gerek kalmayacak ve başkalarını çalıştırabileceğiniz bir iş

25)    Üzerinizde beş tane görev olduğunda en önce hangisinden başlarsınız?
a.    Gözümü en çok korkutandan
b.    En kolay görünenden
c.    Görevleri, yapabilecek kişilere havale eder ve koordinasyonu yürütürüm
d.    En kısa zamanda bitirilebilecek gibi görünenden


İmza ve Tarih:

(Bu formun her sayfası imzalanacaktır)

Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner110